รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง15 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
พุธ
1
กันยายน
ว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ศก.๑ สโมรสร ไลออน ศรีสะเกษ
ส่งเสริม (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
2
กันยายน
ว่าง การจัดการศึกษาเรียนรวม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 13 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การจัดการศึกษาเรียนรวม
นิเทศ (เช้า 258 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
3
กันยายน
ว่าง ประการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การย้าย ผอ.สถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
การย้าย ผอ.สถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
4
กันยายน
ว่างว่าง การย้าย ผอ.สถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การย้าย ผอ.สถานศึกษา
พัฒนาครู (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อาทิตย์
5
กันยายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
6
กันยายน
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ ผ่านระบบ Zoom
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
7
กันยายน
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
8
กันยายน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ประชุมอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
9
กันยายน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคล (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
10
กันยายน
อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
11
กันยายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
12
กันยายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
13
กันยายน
ว่าง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่งประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การคัดเลือกข้าราชการครู "โครงการครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
14
กันยายน
ว่างว่าง สถานศึกษาพระราชทาน
ส่งเสริม (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
15
กันยายน
รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โดย ศึกษาธิการจังหวัด
(เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2564
อำนวยการ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การย้าย ผอ.สถานศึกษา ปี 2564
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
16
กันยายน
ว่าง อบรมกฎหมายงานวินัย
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การย้าย ผอ.สถานศึกษา ปี 2564
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
17
กันยายน
เช้าว่าง
อบรมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ออมทรัพย์)
อำนวยการ (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การย้าย ผอ.สถานศึกษา ปี 2564
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมคัดเลือก วิดีโอคลิปสั้น "ต้านยาเสพติด"
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
18
กันยายน
ว่างว่าง การย้าย ผอ.สถานศึกษา ปี 2564
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการนิเทศฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อาทิตย์
19
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการนิเทศฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
จันทร์
20
กันยายน
ประชุมผู้บริหารฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
21
กันยายน
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กตปน.เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
22
กันยายน
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ก.ต.ป.น. เพื่อการขับเคลื่อนการบริหาร
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
23
กันยายน
ว่าง ประชุมทีมที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมภาษาอังกฤษ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมทีมที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
24
กันยายน
ว่างว่างว่าง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
25
กันยายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
26
กันยายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
27
กันยายน
อบรมครูปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
28
กันยายน
อบรมครูปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
29
กันยายน
อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
30
กันยายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง