รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
เสาร์
1
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
2
กันยายน
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม School mis
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
3
กันยายน
อบรมเชิงปฏิบัติโปรแกรม School mis
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมเตรียมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อำนวยการ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
การเงิน (บ่าย 13 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
4
กันยายน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมเตรียมการจัดงานเกษียณฯ ประจำปี 2561
บุคคล (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการค่ายทักษะชีวิตฯ
ส่งเสริม (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พุธ
5
กันยายน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มนิเทศฯ)
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
6
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
7
กันยายน
ประชุมโครงการคืนคุณธรรมให้ห้องเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง CCF กับ สพป.ศก.๑-๔
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
8
กันยายน
อบรม PBL และจิตศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
9
กันยายน
อบรม PBL และจิตศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
10
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
11
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
12
กันยายน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ก.ย. 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมกลุ่มพิจารณาความดีความชอบ
(บ่าย 14 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
การเงิน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
13
กันยายน
ประชุมกันคุณภาพศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
14
กันยายน
ประชุมกันคุณภาพศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
15
กันยายน
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน รร.สุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 190 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
16
กันยายน
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน รร.สุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 190 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
17
กันยายน
โครงการสภานักเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การคัดเลือกข้าราชการครู "โครงการครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
เอกชน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พิธีรับมอบจักรยานและเครื่องอุปกรณ์กีฬา
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมประกันฯ
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
18
กันยายน
โครงการสภานักเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมเตรียมการอบรมวัดผล
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประกันฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
พุธ
19
กันยายน
อบรมผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรร
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร B-Obec
แผน (เช้า 45 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มอำนวยการ และ หน่วยตรวจสอบภายใน)
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
20
กันยายน
ว่าง ส่งเสริมการอ่าน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมกลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
21
กันยายน
ว่างว่าง ประชุมจัดสรรงบประมาณ
แผน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
22
กันยายน
สร้างชุดคู่มือการสอนตามแนว Test Blue print
นิเทศ (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
23
กันยายน
วิเคราะห์ผลการสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
24
กันยายน
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
25
กันยายน
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
26
กันยายน
พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
27
กันยายน
พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
28
กันยายน
ประชุมปฏิบัติการครูศิลปะ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
29
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
30
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง