รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
ศุกร์
1
กันยายน
การจัดการศึกษาเพิ่อการมีงานทำ
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
2
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
กันยายน
อบรมเข้าค่ายทักษะวิชาการ ม.3 (กลุ่ม CEO วังหิน 1)
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
5
กันยายน
ว่างว่าง การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
6
กันยายน
โครงการกำจัดขยะและน้ำเสีย
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมคัดเลือก ก.ต.ป.น.
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
7
กันยายน
ประกวดมารยาทไทย "การแสดงความเคารพ"
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 105 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมรับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
ศุกร์
8
กันยายน
เช้าว่าง
จัดเตรียมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมรายงานโครงการ/สรุปและจัดทำรายงานโคงการคุณธรรมจังหวัด
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
9
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
10
กันยายน
แข่งขันเวทคณิต
นิเทศ (เช้า 250 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
จันทร์
11
กันยายน
ประชุมสัมมนาผ้ัูบริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2560
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมอบรมงานข้อมูล
แผน (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
12
กันยายน
ชี้แจงหลักเกณฑ์สถานศึกษาสีขาว การติดตามการใช้สารเสพติด (CAT)
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
13
กันยายน
ประกวด Best Practices โรงเรียนในฝัน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
กันยายน
ว่างว่าง ประชุมหัวหน้าศูนย์สาระ
นิเทศ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

ประชุมสภากาแฟ สพป.ศก.เขต 1
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
15
กันยายน
อบรมสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
16
กันยายน
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาสู่ความเข็มแรง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาสู่ความเข็มแรง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
17
กันยายน
ประชุมสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
18
กันยายน
อบรม TO BE NUMBER ONE
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมวิทยฐานะ
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
19
กันยายน
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมวิทยฐานะ
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
20
กันยายน
ว่างว่าง ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (DMC)
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
21
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
กันยายน
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและโครงการบ้านวิทยศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
23
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
กันยายน
ประชุมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครู-นักเรียน กลุ่มพระธาตุเรืองรอง
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
25
กันยายน
ประชุมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครู-นักเรียน กลุ่มพระธาตุเรืองรอง
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
26
กันยายน
ประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
27
กันยายน
ประชุมชี้แจงการใช้งบประมาณโครงการอาหารกลางวันและthaischool lunch
ส่งเสริม (เช้า 258 คน)
<แก้ไข>

วิธีมอบพันธุ์ปลา
ศธจ.ศก. (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ประชุมข้อราชการเร่งด่วนประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ทุกกลุ่ม
อำนวยการ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เตรียมความพร้อมการประเมินนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2560
ส่งเสริม (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

เตรียมรับผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
28
กันยายน
อบรมครู ท้องไม่พร้อมป้องกันได้ในสถานศึกษา
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ตสน. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
การจัดทำรายงานการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
29
กันยายน
ประชุมสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ตสน. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
การจัดทำรายงานการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
30
กันยายน
สัมมนาโครงการลดเวลาเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ประชุมสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง