รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กันยายน 2559

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
2
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
3
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
5
กันยายน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร DMC
ITEC (เช้า 260 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
อังคาร
6
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
7
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
8
กันยายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุม กศจ.ศก.
อำนวยการ (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
9
กันยายน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ITEC (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
10
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
12
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
13
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
14
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
15
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
16
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
17
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
19
กันยายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการเตรีวจการประเมินนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน
(เช้า 12 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
20
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
21
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
22
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
23
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
24
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
25
กันยายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
26
กันยายน
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
27
กันยายน
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
28
กันยายน
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
29
กันยายน
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
30
กันยายน
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง