รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
เสาร์
1
สิงหาคม
อบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
2
สิงหาคม
การอบรมครูผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา ระบบ nispa ปี 2563
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
3
สิงหาคม
การอบรมครูผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา ระบบ nispa ปี 2563
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมมาตรฐานเขตฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
4
สิงหาคม
อบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
5
สิงหาคม
อบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมรองผอ.สพท.ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
6
สิงหาคม
อบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ประชุมรับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมวิทยากรแกนนำวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
7
สิงหาคม
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรู้
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
8
สิงหาคม
นิทรรศการ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ประชุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
9
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
10
สิงหาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในด้าน DLIT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
11
สิงหาคม
(จอง) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในด้าน DLIT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
12
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
13
สิงหาคม
พัฒนาศึกษานิเทศก์ สร้างเครือ่งมือนิเทศ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด
การเงิน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
14
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
15
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
16
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมวิทยากรแกนนำวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
17
สิงหาคม
ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
18
สิงหาคม
ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
19
สิงหาคม
ประชุมชมรมครูภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับประถมศึกษาของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แผน (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
20
สิงหาคม
การอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
21
สิงหาคม
สัมมนาหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม 2 รุ่น
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
เสาร์
22
สิงหาคม
สัมมนาหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม 2 รุ่น
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
23
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
24
สิงหาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
รับสินค้าตัวอย่างครุภัณฑ์การศึกษา
การเงิน (เช้า-บ่าย 24 คน)
<แก้ไข>
ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างรายงานผลการดำงานประจำปีงบประมาณ 2562
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
25
สิงหาคม
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
26
สิงหาคม
ว่างเช้าว่าง
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
รับสินค้าตัวอย่าง
การเงิน (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
27
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
28
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
29
สิงหาคม
ขยายผลโครงการโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ถ่ายรูปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุ ประจำปีงบฯ 2563 (พักรับรองก่อนถ่ายภาพ)
บุคคล (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
30
สิงหาคม
ถ่ายรูปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
31
สิงหาคม
ถ่ายรูปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง