รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พุธ
1
สิงหาคม
ว่างว่าง พิจารณาการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ฯ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
บุคคล (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
2
สิงหาคม
ว่างว่าง คณะกรรมการคัดเลือก โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
เอกชน (เช้า 17 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เช้าว่าง
การคัดเลือกสถานศึกษารับราวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2561
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
3
สิงหาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมเตรียมความพร้อมรับตราพระราชทาน และนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
4
สิงหาคม
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
5
สิงหาคม
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
6
สิงหาคม
องค์กรคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
7
สิงหาคม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/แกนนำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
8
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
9
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
10
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
11
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
12
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
13
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
14
สิงหาคม
เตรียมการประชุมผู้บริหารฯประจำเดือนสิงหาคม 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมพิจารณาจัดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
บุคคล (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
พุธ
15
สิงหาคม
ประชุมผู้้บริหารสถานศึกษาเดือนสิงหาคม 2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
เตรียมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (ฝ่ายปฏิคม)
อำนวยการ (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

การประชุมอาหารกลางวัน
ส่งเสริม (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
16
สิงหาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561
เอกชน (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุม Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
17
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
นิเทศ (เช้า-บ่าย 180 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมครูแกนนำ Boot Camp
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
18
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
นิเทศ (เช้า-บ่าย 180 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
19
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
นิเทศ (เช้า-บ่าย 180 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
20
สิงหาคม
การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บุคคล (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมการประเมินอาหารกลางวัน ปี 2561
ส่งเสริม (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
21
สิงหาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับ การบริหารงบประมาณ ปลายปี 2561
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
22
สิงหาคม
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มนโยบายและแผน)
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมการอบรมหลักสูตรปฐมวัย
นิเทศ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
23
สิงหาคม
ทดลองเคร่ืองมือประเมิน (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมแผนพัฒนาค่ายลูกเสือฯ ประจำ2561
ส่งเสริม (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
24
สิงหาคม
อบรมเตรียมความพร้อมครูนักเรียนสู่การประเมินระดับสากล (pisa)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 169 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
25
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัยสู่การเรียนการสอน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
แจกสื่อ 60 พรรษา โรงเรียนขนาดเล็ก
นิเทศ (เช้า-บ่าย 153 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
26
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัยสู่การเรียนการสอน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
แจกสื่อ 60 พรรษา โรงเรียนขนาดเล็ก
นิเทศ (เช้า-บ่าย 153 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
27
สิงหาคม
อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการคิดคำนวณและเหตุผล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
แจกสื่อ 60 พรรษา โรงเรียนขนาดเล็ก
นิเทศ (เช้า-บ่าย 135 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
การเงิน (เช้า 13 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อังคาร
28
สิงหาคม
อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการคิดคำนวณและเหตุผล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
แจกสื่อ 60 พรรษา โรงเรียนขนาดเล็ก
นิเทศ (เช้า-บ่าย 153 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
29
สิงหาคม
ประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ประชุมสรุปการจัดทำแผนพัฒนาการคิด
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ส่งเสริม (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
30
สิงหาคม
ขยายผลครูBoot Camp
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
31
สิงหาคม
ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ
การเงิน (เช้า 260 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง