รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
อังคาร
1
สิงหาคม
การประชุมครูเรื่องการอบรมเลี้ยงดูปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
2
สิงหาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
สรุปการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
นิเทศ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7
นิเทศ (เช้า 16 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
3
สิงหาคม
การประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและตำแหน่งนักการภารโรง
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
4
สิงหาคม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมจัดทำคู่มืออบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
5
สิงหาคม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมจัดทำคู่มืออบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
6
สิงหาคม
พัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 120 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
7
สิงหาคม
ประกวดโครงงานคุณธรรมรอบแบ่งกลุ่ม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ประชุมกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
8
สิงหาคม
ประเชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
แผน (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
รายงานตัวอัตราจ้างชั่วคราว
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ฺฺBest Practices โรงเรียนดีประจำตำบล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
9
สิงหาคม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
10
สิงหาคม
ประชุมเตรียมความพร้อมรับตราพระราชทาน และนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมผู้สมัครและเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่ฯ
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
11
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
12
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
13
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
14
สิงหาคม
อบรมประวัติศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
15
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
16
สิงหาคม
ค่ายครู นักเรียน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
17
สิงหาคม
ค่ายครู นักเรียน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประเมินความชอบผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
18
สิงหาคม
อบรมเข้าค่ายทักษะวิชาการ ป.๖ (กลุ่ม CEO วังหิน 1)
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 310 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมผู้บริหารกลุ่ม CEO วังหิน 1
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
19
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
20
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
21
สิงหาคม
อบรมเข้าค่ายทักษะวิชาการ ป.๖ (กลุ่ม CEO วังหิน 1)
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 310 คน)
<แก้ไข>
ประชุมวิทยากรจัดเข้าค่ายวิชาการ ม.3
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุม ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
การเงิน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
อังคาร
22
สิงหาคม
ประชุมครูโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง
การเงิน (เช้า 5 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
23
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิดสือออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมภารกิจเร่งด่วนจาก สพฐ.
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
24
สิงหาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิดสือออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
25
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
26
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
27
สิงหาคม
อบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะที่ 2
นิเทศ (เช้า-บ่าย 110 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
28
สิงหาคม
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
นิเทศ (เช้า-บ่าย 110 คน)
<แก้ไข>
บุคลากรและลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมคระกรรมการติดตามตรวจสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
29
สิงหาคม
อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางท้องถนนและสวมหมวกนิรภัย 100%
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมสรุปการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
แผน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
30
สิงหาคม
ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
31
สิงหาคม
อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางท้องถนนและสวมหมวกนิรภัย
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 170 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม ก.ต.ป.น.
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง