รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง15 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
อาทิตย์
1
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
2
กรกฎาคม
จัดประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง การประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
3
กรกฎาคม
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
4
กรกฎาคม
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมรอง ผอ.สพป.ศก.เชต 1และผอ.กลุ่ม
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (มอบหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล )
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
5
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
6
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
7
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
8
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
9
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2561
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม ศน. 5 เขต
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2561
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
10
กรกฎาคม
ว่างว่าง การสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลรายงานตามแบบติดตามตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมพัฒนาคู่มือวิทยากรยกระดับคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 6 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
11
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (มอบหมาย กลุ่มนโยบายและแผน )
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมมูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวัน
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
12
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
13
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดจัดบุคลากรลงกรอบฯ
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
14
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
15
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
16
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
บุคคล (บ่าย 55 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
17
กรกฎาคม
สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 786 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
18
กรกฎาคม
เกษียณอายุราชการ
บุคคล (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมฯ )
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
19
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
20
กรกฎาคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาชิกลูกค้า สำนัก ส.ก.ต. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.) (08.00 - 14.00 น.)
(เช้า-บ่าย 350 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม
นิเทศ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
21
กรกฎาคม
ประชุม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
กรกฎาคม
ประชุม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
23
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
24
กรกฎาคม
ประกวดโครงงานคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ประชุมโรงเรียนแกนนำประกันคุณภาพการศึกษา 30 โรงเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
สัมมนาโรงเรียนแกนนำประกันคุณภาพ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
25
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมการจัดสรรนักศึกษาทุน
บุคคล (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (มอบหมาย กลุ่มนิเทศฯ )
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
26
กรกฎาคม
ว่างว่าง เชิญประชุมวาระเร่งด่วน รองผอ.สพป.ศก.1 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมจัดสรรอัตรานักเรียนทุน
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
27
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
28
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
29
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
30
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
31
กรกฎาคม
เช้าว่าง
จัดประชุมเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
การเงิน (บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง