รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
อาทิตย์
1
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
2
กรกฎาคม
จัดประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
3
กรกฎาคม
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
4
กรกฎาคม
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมรอง ผอ.สพป.ศก.เชต 1และผอ.กลุ่ม
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
5
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
6
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
7
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
8
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
9
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2561
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
10
กรกฎาคม
ว่างว่าง การสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลรายงานตามแบบติดตามตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
11
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
12
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
13
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
14
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
15
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
16
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
บุคคล (บ่าย 55 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
17
กรกฎาคม
สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 786 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
18
กรกฎาคม
เกษียณอายุราชการ
บุคคล (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
19
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
20
กรกฎาคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาชิกลูกค้า สำนัก ส.ก.ต. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.) (08.00 - 14.00 น.)
(เช้า-บ่าย 350 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม
นิเทศ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
21
กรกฎาคม
ประชุม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
กรกฎาคม
ประชุม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
23
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
24
กรกฎาคม
ประกวดโครงงานคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ประชุมโรงเรียนแกนนำประกันคุณภาพการศึกษา 30 โรงเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
สัมมนาโรงเรียนแกนนำประกันคุณภาพ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
25
กรกฎาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมการจัดสรรนักศึกษาทุน
บุคคล (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
26
กรกฎาคม
ว่างว่าง เชิญประชุมวาระเร่งด่วน รองผอ.สพป.ศก.1 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมจัดสรรอัตรานักเรียนทุน
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
27
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
28
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
29
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
30
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
31
กรกฎาคม
เช้าว่าง
จัดประชุมเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
การเงิน (บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง