รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
เสาร์
1
กรกฎาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า) ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
2
กรกฎาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า) ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
3
กรกฎาคม
การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 170 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับรายงานตัวครูผู้ช่วย (รอบที่ 6) (โดย ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ)
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
4
กรกฎาคม
อบรมเชิงปฏิบัติบัตการ STEM ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
5
กรกฎาคม
อบรมเชิงปฏิบัติบัตการ STEM ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2560
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
6
กรกฎาคม
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
7
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
8
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
9
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
10
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
11
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
12
กรกฎาคม
การรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2560
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย ๑๐๐ คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
อำนวยการ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
13
กรกฎาคม
การอบรมครูอนามัยโรงเรียนและอาหารกลางวัน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
14
กรกฎาคม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม2560
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง อกศจ.ศรีสะเกษ
บุคคล (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
15
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
16
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
17
กรกฎาคม
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม ก.ต.ป.น.
นิเทศ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประกันคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
18
กรกฎาคม
ค่ายนักเรียน PISA
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง จัดทำผลงานวิชาการ
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
19
กรกฎาคม
ค่ายนักเรียน PISA
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม ก.ต.ป.น.
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่12 พ.ศ.2560
บุคคล (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ประชุมตรวจสอบตัวชี้วัด
นิเทศ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
20
กรกฎาคม
การประชุมสภานักเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมสภากาแฟเขตพื้นที่และประชุมจัดทำข้อมูลการจัดการศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
21
กรกฎาคม
การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรจร
การเงิน (เช้า 260 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง การประชุมติดตามผลการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ(งบจังหวัด)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
22
กรกฎาคม
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อาทิตย์
23
กรกฎาคม
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
จันทร์
24
กรกฎาคม
ประกวดโครงงานคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
การติดตามโครงการโรงเรียนในฝัน
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อังคาร
25
กรกฎาคม
อบรมประวัติศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะลูกจ้างประจำ สพป.ศก.1 กลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (บ่าย 11 คน)
<แก้ไข>
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย ๕๐ คน)
<แก้ไข>
โรงเรียนในฝัน
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พุธ
26
กรกฎาคม
อบรมเศรษฐศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมสร้างงานอาชีพน (ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน)
การเงิน (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
27
กรกฎาคม
อบรมคลังข้อสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประเมินศักยภาพผู้บริหาร
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุมโรงเรียนในฝัน
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
28
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
29
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
30
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
31
กรกฎาคม
การประชุมครูเรื่องการอบรมเลี้ยงดูปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
อกศจ.และ กศจ.ศรีสะเกษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง