รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง15 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
อังคาร
1
มิถุนายน
ว่างว่าง นิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
2
มิถุนายน
ว่างว่าง นิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
3
มิถุนายน
ว่างว่าง นิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
4
มิถุนายน
ว่างว่าง นิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
5
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
6
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
7
มิถุนายน
ว่างว่าง ประชุมลูกจ้างฯ
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
คัดเลือกโครงการนวัตกรรมสุขภาวที่ดีของนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า 8 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อังคาร
8
มิถุนายน
ว่าง จัดทำแนวทางกาประเมินศักยภาพภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 5 เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ./สพฐ.กำหนด
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
9
มิถุนายน
ว่าง ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ สพป.ศก.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
10
มิถุนายน
โครงการแก้ไขปัญหาขรก.ครูฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
11
มิถุนายน
โครงการแก้ไขปัญหาขรก.ครูฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 8 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
12
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
13
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
14
มิถุนายน
ว่างว่าง ประชุมนิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
15
มิถุนายน
ว่าง ประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ประชุมนิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
16
มิถุนายน
ว่างว่าง ประชุมนิเทศออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุมทางไกลเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ(ว.89)
การเงิน (เช้า-บ่าย 7 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
17
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
18
มิถุนายน
ว่างเช้าว่าง
ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
นิเทศ (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง นิเทศออนไลน์กลุ่มบูรพาโนนคูณ และ ประจิมโนนคูณ
นิเทศ (เช้า 6 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
เสาร์
19
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
20
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
21
มิถุนายน
ว่าง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัย โดยใช้โปรแกรม Aculeam
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
22
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
23
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
24
มิถุนายน
ว่าง กำหนดเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
25
มิถุนายน
ว่างว่าง การเบิกจ่ายเงินอินเทอร์เน็ต (Zoom จาก สพฐ.)
การเงิน (เช้า 4 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
เสาร์
26
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
27
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
28
มิถุนายน
ว่าง ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
29
มิถุนายน
ขอรับเงินบำนาญ
การเงิน (เช้า-บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
30
มิถุนายน
ขอรับเงินบำนาญ
การเงิน (เช้า-บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สถานศึกษาต้นแบบ)
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคอนเฟอเรนซ์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 8 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง