รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
จันทร์
1
มิถุนายน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำตำบล ปี 2563
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ถ่ายทำผลิตสื่อดิจิทัล
DL-ICT (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
2
มิถุนายน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563
การเงิน (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
สอบข่้อเท็จจริง
(เช้า-บ่าย 5 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
3
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
4
มิถุนายน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563
การเงิน (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
5
มิถุนายน
ประชุมนำองค์ความรู้ขึ้นระบบ KM
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
6
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
7
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
8
มิถุนายน
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA
นิเทศ (เช้า 50 คน)
<แก้ไข>

เตรียมจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ถ่ายทำผลิตสื่อดิจิทัล
DL-ICT (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
DL-ICT (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
9
มิถุนายน
(จอง) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ถ่ายทำผลิตสื่อดิจิทัล
DL-ICT (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
10
มิถุนายน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563
การเงิน (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ถ่ายทำผลิตสื่อดิจิทัล
DL-ICT (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
11
มิถุนายน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563
การเงิน (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประเมิน รอง. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บุคคล (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
12
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน
การเงิน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
เสาร์
13
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
14
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
15
มิถุนายน
ประชุม ก.ต.ป.น.
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมการลงนามผู้บริหารสถานศึกษา (MOU)
พัฒนาครู (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเงิน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อังคาร
16
มิถุนายน
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นิเทศ (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมการสรรหาคณะกรรมการ กตปน.
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
17
มิถุนายน
ประชุม ก.ต.ป.น.
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
18
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างรายงานผลการดำงานประจำปีงบประมาณ 2562
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
19
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุม การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การเงิน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
20
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
21
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
22
มิถุนายน
พัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนตามแนวสากล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติปฐมนิเทศนักจิตวิทยา
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
23
มิถุนายน
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ถ่ายทำ/ตัดต่อบทเรียนอบรมออนไลน์
พัฒนาครู (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
24
มิถุนายน
บันทึกเทปประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.2564
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
การเงิน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
25
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างรายงานผลการดำงานประจำปีงบประมาณ 2562
แผน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
26
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมนำเสนอระบบ DSD4T SSK1(ทักษะดิจิทัล)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
27
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
28
มิถุนายน
ว่าง เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
29
มิถุนายน
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ชี้แจงการารายงานผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ.2563
แผน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
30
มิถุนายน
รับคณะติดตามของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (
แผน (เช้า 50 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุม กลั่นกรองช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ชี้แจงการารายงานผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ.2563
แผน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง