รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
เสาร์
1
มิถุนายน
อบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กแอลดี
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
2
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
3
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
4
มิถุนายน
ประชุมเชิงปฏิบ้ติการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
แผน (เช้า-บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
5
มิถุนายน
แนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2562
การเงิน (เช้า 258 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประเมินองค์กรคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
6
มิถุนายน
ว่างว่างว่าง ประชุมผู้บริหารอำเภอน้ำเกลี้ยง
อำนวยการ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
ศุกร์
7
มิถุนายน
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า 265 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
8
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
9
มิถุนายน
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
10
มิถุนายน
ว่างว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริม (บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
11
มิถุนายน
ชี้แจงความเข้าใจ ITA
นิเทศ (เช้า 90 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อัตราจ้างภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และเตรียมเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
อำนวยการ (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
work shop ITA กลุ่มการเงินฯ
นิเทศ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
12
มิถุนายน
ว่างว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

work shop ITA กลุ่มบริหารงานบุคคล
นิเทศ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
13
มิถุนายน
ว่างว่าง ประชุมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
บุคคล (เช้า 7 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
โครงการอบรมลูกเสือยั่งยืนปี 2562
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
14
มิถุนายน
ว่างว่าง โครงการโค้ชเพศวิถี
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และเตรียมเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1
อำนวยการ (บ่าย 18 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
15
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
16
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
17
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมรองผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม ทุกท่าน เพื่อรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายแก่ที่ปรึกษาเลขากพฐ. (ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์)
อำนวยการ (เช้า 18 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และเตรียมเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อังคาร
18
มิถุนายน
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
การเงิน (เช้า-บ่าย 169 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
19
มิถุนายน
เช้าว่าง
ประชุมกลุ่มเครือข่ายเมืองศรีลำดวนรับมอบนโยบาย
อำนวยการ (บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุมงานเร่งด่วน (ท่านรองรุ่งอรุณ)
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
20
มิถุนายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมงานลูกเสือ
ส่งเสริม (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
สรุปผลงานวิชาการด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
อำนวยการ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมการประเมินเพื่อขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมโดยใช้รูปแบบ SCOUTS MORALด้านที่3 ส่วนที่ 1
อำนวยการ (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
21
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
22
มิถุนายน
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 65 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
23
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
24
มิถุนายน
ประชุมเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
นิเทศ (เช้า 70 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
สรุปผลงานทางวิชาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
อำนวยการ (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
การประชุมระบบช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
25
มิถุนายน
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด (สนง.พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ)
(เช้า 60 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง รับการติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตจาก ป.ป.ช.
นิเทศ (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมเตรียมพร้อมงานศิลปหัตถกรรมฯ
อำนวยการ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
26
มิถุนายน
เช้าว่าง
ประชุมชี้แจง EIT
นิเทศ (บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และเตรียมเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุม teleConference ชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัด
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
27
มิถุนายน
ว่างว่างเช้าว่าง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผอ.สถานศึกษาฯ
พัฒนาครู (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และเตรียมเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 2
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
28
มิถุนายน
เตรียมจัดนิทรรศการสรุปผลงานทางวิชาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผอ.เขต
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
29
มิถุนายน
เตรียมจัดนิทรรศการสรุปผลงานทางวิชาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
30
มิถุนายน
เตรียมจัดนิทรรศการสรุปผลงานทางวิชาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง