รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
ศุกร์
1
มิถุนายน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 110 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
2
มิถุนายน
ประชุม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
มิถุนายน
ประชุม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
4
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
5
มิถุนายน
แข่งขันโครงการรักษ์รักษ์ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ประเมินความโปร่งใส ITA /EIT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
6
มิถุนายน
ว่างว่างเช้าว่าง
การพิจารณารับย้าย 38ค(2)
บุคคล (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
7
มิถุนายน
โครงการผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
การเงิน (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
8
มิถุนายน
เช้าว่าง
ประชุมคณะครูกลุ่มบูรพาโนนคูณ
(บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม ผอ.สพป./รอง ผอ./ผอ.กลุ่มฯ/ผู้รับผิดชอบ การศึกษาพิเศษ
ITEC (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
9
มิถุนายน
การอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 210 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
10
มิถุนายน
การอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 210 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
11
มิถุนายน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
ส่งเสริม (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
12
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
13
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
มิถุนายน
เช้าว่าง
ประชุมธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.เขต1
บุคคล (บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมลูกจ้างประจำ
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
15
มิถุนายน
ประชุมสามัญกลุ่มเมืองศรีลำดวน
(เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
16
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
มิถุนายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสาร
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
19
มิถุนายน
โครงการบำเหน็จบำนาญ ปี 2561
การเงิน (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ต้อนรับคณะติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
20
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
มิถุนายน
แจ้งเลประชุมคณะกรรมการโครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง องค์ประกอบประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
22
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
23
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
25
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
26
มิถุนายน
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
เตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ส่งเสริม (บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
27
มิถุนายน
เช้าว่าง
ประชุมสามัญกลุ่ม
(บ่าย 120 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
มิถุนายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561
ส่งเสริม (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
29
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
30
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง