รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
2
มิถุนายน
ว่างว่าง ประชุมผู้บริหารกลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต
แผน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
3
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
5
มิถุนายน
ประชุมเตรียมการนิเทศโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
มอบหมายงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
บุคคล (บ่าย 57 คน)
<แก้ไข>
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มยางชุมน้อย
อื่นๆ (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อังคาร
6
มิถุนายน
เช้าว่าง
การประกวดวันสหกรณ์โรงเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่าง พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
7
มิถุนายน
การประกวดวันสหกรณ์โรงเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
แผน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
8
มิถุนายน
การประชุมข้อราชการเร่งด่วนข้าราชการและบุคลากร สพป.ศก.เขต ๑
อำนวยการ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
9
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
10
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติบัตการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระยะที่1
นิเทศ (เช้า-บ่าย 160 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติบัตการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระยะที่1
นิเทศ (เช้า-บ่าย 160 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
12
มิถุนายน
แนวปฏิบัติงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
คุรุสภาฯ (เช้า-บ่าย 7 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
13
มิถุนายน
อบรมครูโรงเรียนเอกชน
เอกชน (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
14
มิถุนายน
ประชุมครูโรงเรียนเอกชน
เอกชน (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
สัมภาษณ์นักการภารโรง
บุคคล (เช้า 50 คน)
<แก้ไข>

การพิจารณาชำระเอกสารศรีสะเกษ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
นิเทศ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
สัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
15
มิถุนายน
อบรมภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
16
มิถุนายน
อบรมภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
17
มิถุนายน
การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
มิถุนายน
การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ระดับปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
19
มิถุนายน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 110 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
20
มิถุนายน
ชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
21
มิถุนายน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน2560
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เช้าว่าง
ประชุมชำระเอกสารประวัติศาสตร์
นิเทศ (บ่าย 12 คน)
<แก้ไข>
ประชุมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เขต 2-4
บุคคล (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
22
มิถุนายน
อบรมครูสหกรณ์โรงเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมสถาปนาลูกเลือแห่งชาติ
ลูกเสือ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
23
มิถุนายน
ขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิตฯ)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
24
มิถุนายน
ขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิตฯ)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
25
มิถุนายน
ว่าง กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
26
มิถุนายน
ประกวดโครงงานนักเรียน (มูลนิธิเปรม) ระดับจังหวัด
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
คณะกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ปี 2560
ส่งเสริม (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
27
มิถุนายน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มประจิมโนนคูณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
การประชุมผู้รับผิดชอบงานเกษตรอาหารกลางวัน งบจังหวัด
ศธจ.ศก. (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
28
มิถุนายน
ตรวจสุขภาพประจำปีศูนย์อนามัย เขต 10 (7)
อำนวยการ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมพิจารณาจัดสรรครูโครงการผลิตครูท้องถิ่น
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐษน(Video Conference)
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ประชุมมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริม
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
29
มิถุนายน
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
30
มิถุนายน
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
กลุ่มบุคคลขอใช้ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง