รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
พุธ
1
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
2
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
3
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
4
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
5
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
6
มิถุนายน
เช้าว่าง
การประกวดวันสหกรณ์โรงเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
7
มิถุนายน
การประกวดวันสหกรณ์โรงเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
8
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
9
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
10
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
11
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
12
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
13
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
14
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
15
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
16
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
17
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
18
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
19
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
20
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
21
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
22
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
23
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
24
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
25
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
26
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
27
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
28
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
29
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
30
มิถุนายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง