รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
อังคาร
1
พฤษภาคม
ว่าง วิเคราะห์ผล NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
รับรายงานตัวพนักงานราชการและลูกจ้างชั่่วคราว
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
2
พฤษภาคม
ว่าง วิเคราะห์ผล NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ปฐมนิเทศพนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
3
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
4
พฤษภาคม
จัดนิทรรศการและเวทีนำเสนอหลักสูตรเชื่ิองโยงต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
5
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
6
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
7
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
8
พฤษภาคม
เช้าว่าง
จัดเตรียม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ค.2561
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
9
พฤษภาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ค.2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุม ก.ต.ป.น.
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
10
พฤษภาคม
อบรมหลักสูตรปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
11
พฤษภาคม
ประชุมกลุ่มเครือข่าย CEO น้ำเกลี้ยง
อำนวยการ (เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง การคัดเลือกข้าราชการครู มาตรา 38 ค(2)
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
12
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
13
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
14
พฤษภาคม
วันหยุด "พืชมงคล"
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
15
พฤษภาคม
พิธีมอบเครื่องราชฯ ประจำปี 2560
บุคคล (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
16
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
17
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
18
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
19
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
20
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
21
พฤษภาคม
ประชุมเชิงปฏิการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แผน (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
22
พฤษภาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แผน (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ประชุมโรงเรียนภาคีเครือข่ายการพัฒนาเด็กccf
(เช้า 45 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรว่ายน้ำ
ส่งเสริม (เช้า 50 คน)
<แก้ไข>

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
23
พฤษภาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แผน (เช้า-บ่าย 120 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมการผ้าป่า สพป.ศรี่สะเกษเขต 1
อำนวยการ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
24
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
25
พฤษภาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมการอบรม STEM ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
26
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
27
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
28
พฤษภาคม
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 139 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการฯ มาตรา 38 ค(2)
บุคคล (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
29
พฤษภาคม
วันหยุด "วิสาขบูชา"
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
30
พฤษภาคม
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 184 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
31
พฤษภาคม
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 184 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมประเมินเขตสุจริต
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง