รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
จันทร์
1
พฤษภาคม
ว่างว่าง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.ศรีสะเกษ
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง พิจารณาผลประกวดราคาคอมพิวเตอร์
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
2
พฤษภาคม
ว่างว่าง ขอเชิญประชุม
บุคคล (เช้า 16 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
3
พฤษภาคม
ประชุมการสร้างเครื่องมืออ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 259 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
4
พฤษภาคม
ประชุมการสร้างเครื่องมืออ่านคิดวิเคราาะห์ เขียนสื่อความ ภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 259 คน)
<แก้ไข>
ว่าง เตรียมการเกษียณบำนาญ ปี 2560
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
ศธจ.ศก. (บ่าย 8 คน)
<แก้ไข>
ตรวจสอบราคาสินค้าตัวอย่าง (คอมพิวเตอร์)
การเงิน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
5
พฤษภาคม
บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
6
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
7
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
8
พฤษภาคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
9
พฤษภาคม
อบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
10
พฤษภาคม
อบรมคนพิการทางการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
11
พฤษภาคม
พัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง คัดเลือกผู้ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ครูอาวุโส
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
12
พฤษภาคม
ประชุมพัฒนากลุ่มเครือข่าย CEO วังหิน 1
อำนวยการ (เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2560
ส่งเสริม (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
13
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
14
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
15
พฤษภาคม
การประกันคุณภาพฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
16
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
17
พฤษภาคม
กรอกข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
การเงิน (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง วิทยากรว่ายน้ำฯ
ส่งเสริม (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปี 2560
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
18
พฤษภาคม
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
19
พฤษภาคม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2560
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง รับรายงานตัวครูผู้ช่วย
บุคคล (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
20
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
21
พฤษภาคม
สัมภาษณ์โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
บุคคล (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง สอบสัมภาษณ์ครูพัฒนาท้องถิ่น
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
22
พฤษภาคม
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แผน (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง กาประกวดระเบียบแถวลูกเสื้อ เนตรนารี ปี 2560
ลูกเสือ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
23
พฤษภาคม
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แผน (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกเขต
ศธจ.ศก. (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
24
พฤษภาคม
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ การอบรมพัฒนาข้ารา ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/และอัตราจ้าง
อำนวยการ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

ประชุมขยายผลการทางไกลระบบ DLIT โรงเรียนในสังกัด
แผน (บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
25
พฤษภาคม
ประชุมชมรมครูภาษาอังกฤษ และครูผู้รับผิดชอบ PEER Center
นิเทศ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ
การเงิน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมการจัดงานวันสหกรณ์โรงเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
การวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจศึกษาธิการจังหวัด
อำนวยการ (เช้า 65 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
ศุกร์
26
พฤษภาคม
การเขียนแผน IEP
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
27
พฤษภาคม
การเขียนแผน IEP
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
28
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
29
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
30
พฤษภาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
31
พฤษภาคม
อบรมครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่อง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 173 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2560
ส่งเสริม (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมพัฒนาบุคลากร สพป.ศก.เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง