รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
ศุกร์
1
มีนาคม
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561
นิเทศ (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
2
มีนาคม
ปิด ขัดพื้่นทำความสะอาดห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
มีนาคม
ปิด ขัดพื้่นทำความสะอาดห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
มีนาคม
ปิด ขัดพื้่นทำความสะอาดห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
5
มีนาคม
ประชุมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหาร(เงินเดือน)
บุคคล (เช้า 50 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
6
มีนาคม
รับ - ส่ง ข้อสอบ NT/ศูนย์ประสานงาน
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
7
มีนาคม
ตรวจข้อสอบเขียนตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
8
มีนาคม
ประชุมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
9
มีนาคม
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
10
มีนาคม
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
11
มีนาคม
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
12
มีนาคม
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
13
มีนาคม
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
มีนาคม
เช้าว่าง
ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
อำนวยการ (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมการเพื่ออบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
15
มีนาคม
ว่างว่าง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การประชุมถ่ายทอดทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการฯ (ม.44) ปี 62
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
เสาร์
16
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
19
มีนาคม
เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
การเงิน (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
คณะกรรมการวิทยฐานะ
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
20
มีนาคม
ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่จำเป็นต้อง (Stand Alone)
แผน (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมเตรียมการเพื่ออบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
23
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
25
มีนาคม
วิเคราะห์ผลสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
26
มีนาคม
วิเคราะห์ผลสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การหักชำระหนี้รายเดือน
การเงิน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
27
มีนาคม
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุม
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
มีนาคม
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
29
มีนาคม
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
30
มีนาคม
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
31
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง