รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุม อกศจ.ศรีสะเกษ3/2561
อำนวยการ (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
2
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
3
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
4
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
5
มีนาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
นิเทศ (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปร่ะชุมพิจารณาย้ายตัดโอนตำแหน่งครูฯ
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
6
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
7
มีนาคม
รับ - ส่งข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
8
มีนาคม
ตรวจข้อสอบเขียนตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ประชุม อกศจ.ศรีสะเกษ3/2561
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
9
มีนาคม
ประชุมบุคลากร ศธจ.ศรีสะเกษ
(เช้า 63 คน)
<แก้ไข>

เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มี.ค.2560
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
รับนักศึกษา ป.โท ม.ปทุมธานี
บุคคล (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
10
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
11
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
12
มีนาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
อบรมการใช้งาน Google Application
ITEC (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
13
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
อบรมการใช้งาน Google Application (ต่อ)
ITEC (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
14
มีนาคม
ว่าง เก็บข้อสอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
การประชุมคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านต่างๆ
ส่งเสริม (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมงานสภากาแฟจังหวัด
อำนวยการ (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
15
มีนาคม
ว่างว่าง กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2561
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
16
มีนาคม
ว่างว่าง ประเมินประสิทธิภาพ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
17
มีนาคม
ประชุมผู้รักษาการณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 5 เขต
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
18
มีนาคม
ประชุมผู้รักษาการณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 5 เขต
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
19
มีนาคม
เพื่อเตรียมจัดงานสภากาแฟ จังหวัดศรีสะเกษ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุม CEO ศรีลำดวน
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อังคาร
20
มีนาคม
จัดงานสภากาแฟจังหวัดศรีสะเกษ
อำนวยการ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
21
มีนาคม
ว่าง คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
22
มีนาคม
ว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
23
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
24
มีนาคม
ว่าง อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 32 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อาทิตย์
25
มีนาคม
ว่าง อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 32 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
จันทร์
26
มีนาคม
วิเคราะห์ผลสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 32 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
27
มีนาคม
วิเคราะห์ผลสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
พุธ
28
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
29
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
30
มีนาคม
การประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯยางชุมน้อย
(เช้า 250 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
31
มีนาคม
ว่าง อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง