รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
2
กุมภาพันธ์
ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (ข้าราชการบำนาญ)
(เช้า 400 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
3
กุมภาพันธ์
การดำเนินงานสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
4
กุมภาพันธ์
การดำเนินการสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
5
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณไฟฟ้า - ประปา
แผน (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
6
กุมภาพันธ์
เช้าว่าง
ประชุมรายงานงบประมาณงบลงทุนออนไลน์(งบลงทุนปี61)
การเงิน (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
7
กุมภาพันธ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษลูกจ้างประจำ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
8
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
9
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
10
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
12
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
13
กุมภาพันธ์
เช้าว่าง
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
14
กุมภาพันธ์
ประผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
15
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบการสอบอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
16
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบการอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
17
กุมภาพันธ์
การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ สกสค.
(เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บข้อสอบการสอบอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
18
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบการสอบอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
19
กุมภาพันธ์
ประชุม Video Conference
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บข้อสอบการสอบอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
อกศจ.ศรีสะเกษ 2/61
(เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
20
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบการสอบอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
21
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บข้อสอบการสอบอ่าน ป.1
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมจัดทำคำของบแลกเป้า ปี 2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
22
กุมภาพันธ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ธ.ก.ส. สาขาศรีสะเกษ)
(เช้า-บ่าย 600 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปี 2561 จาก สพฐ.
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
ศุกร์
23
กุมภาพันธ์
ประชุมกรรมการ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการศึกษา
ส่งเสริม (เช้า 9 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
24
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
25
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
26
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมกลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ MOU
บุคคล (บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
27
กุมภาพันธ์
ประชุมกรรมการข้อสอบกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมวิชาการกลุ่มน้ำเกลี้ยง
นิเทศ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พุธ
28
กุมภาพันธ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส สาขาศรีสะเกษ)
(เช้า 400 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บรักษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง