รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พุธ
1
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
2
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย ๓๐ คน)
<แก้ไข>
อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
3
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย ๓๐ คน)
<แก้ไข>
อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
4
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย ๓๐ คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
5
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย ๓๐ คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
6
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย ๓๐ คน)
<แก้ไข>
อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
7
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย ๓๐ คน)
<แก้ไข>
อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
8
กุมภาพันธ์
จัดงานประชุม คสช.จังหวัดศรีสะเกษ
ส่งเสริม (เช้า 120 คน)
<แก้ไข>

จัดเตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ ก.พ.60
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
9
กุมภาพันธ์
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
10
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
11
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
12
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
13
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
14
กุมภาพันธ์
ว่างว่าง ฝ่ายบริหาร (สภากาแฟ)
ส่งเสริม (เช้า 35 คน)
<แก้ไข>

คณะผู้บริหาร CEO หลวงพ่อโต
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
15
กุมภาพันธ์
ว่างว่าง ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของ สพฐ.
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
16
กุมภาพันธ์
เช้าว่าง
สัมมนารวมใจและพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
นิเทศ (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง คณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (จ.ศรีสะเกษ)
ศธจ.ศก. (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

คณะติดตามงบประมาณ สตผ.
แผน (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ชี้แจงการดำเนินการสอบ NT /ข้อสอบกลาง/การประเมินการอ่าน
นิเทศ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
17
กุมภาพันธ์
ว่างว่าง ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
เอกชน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
18
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
19
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
20
กุมภาพันธ์
ว่าง จัดเก็บแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - 4
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
21
กุมภาพันธ์
ประชุมชี้แจงการสอบ NT การอ่าน ข้อสอบกลาง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
จัดเก็บแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - 4
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมกรรมการคัดเลือกครูผู้ช่วย
บุคคล (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
22
กุมภาพันธ์
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพิจารณาความเห็นชอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
23
กุมภาพันธ์
ประชุมสมาคมผู้กู้ ธ.ก.ส.
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
คัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม
ส่งเสริม (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

การประชุมรับฟัง Video Conference จาก สพฐ.
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
24
กุมภาพันธ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส.
อื่นๆ (เช้า-บ่าย ๕๐๐ คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
25
กุมภาพันธ์
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
26
กุมภาพันธ์
พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
27
กุมภาพันธ์
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
28
กุมภาพันธ์
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการดำเนินระบบดูแลฯเด็กด้อยโอกาส
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง