รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง15 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
พุธ
1
ธันวาคม
ประชุมระบบประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ฝึกประสบการณ์ ป.โท ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
2
ธันวาคม
ประชุมระบบประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
3
ธันวาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
4
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
5
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
6
ธันวาคม
การประเมินครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564
(เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
7
ธันวาคม
การประเมินครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564
(เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมตามโครงการนิเทศฯ
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
8
ธันวาคม
การประเมินครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564
(เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
9
ธันวาคม
การประเมินครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564
(เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ประชุมวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เตรียมการขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
10
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
11
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
12
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
13
ธันวาคม
ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ส่งเสริม (เช้า 145 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
14
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
15
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
16
ธันวาคม
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
17
ธันวาคม
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
18
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
19
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
20
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
21
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
22
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
23
ธันวาคม
พัฒนาครู ป.3
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
24
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
25
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
26
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
27
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
28
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
29
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
30
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
31
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง