รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง15 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
อาทิตย์
1
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
2
ธันวาคม
เตรียมจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
3
ธันวาคม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สาระภาษาไทย
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สาระภาษาไทย
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
4
ธันวาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
5
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
6
ธันวาคม
เช้าว่าง
ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
7
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
8
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
9
ธันวาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ปฐมวัย)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการตัดสินภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 7 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
10
ธันวาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ปฐมวัย)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
11
ธันวาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
12
ธันวาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ปีงบ 2563
บุคคล (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
13
ธันวาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ศูนย์ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
14
ธันวาคม
กิจกรรมนักบินน้อย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ศูนย์ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศูนย์ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
15
ธันวาคม
กิจกรรมนักบินน้อย
นิเทศ (เช้า 70 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
16
ธันวาคม
ว่างว่างว่าง เรียกบรรจุพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อังคาร
17
ธันวาคม
ว่างว่างว่าง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
18
ธันวาคม
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69
การเงิน (เช้า 80 คน)
<แก้ไข>

ประชุุมผู้ขับขี่รถตู้
อำนวยการ (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
19
ธันวาคม
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง การซ่อมDLTV ผ่านระบบTeleconference
DL-ICT (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
ศุกร์
20
ธันวาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผน (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
21
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
23
ธันวาคม
(ขออนุเคราะห์ใช้) ประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 (เวลา 08.00 - 14.00 น.)
(เช้า 500 คน)
<แก้ไข>

(ขออนุเคราะห์ใช้ เวลา 08.00 - 14.00 น. ) ประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ประจำปี 2562
(บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
24
ธันวาคม
ประชุมบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
25
ธันวาคม
ประชุมบุคลากร สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 92 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
26
ธันวาคม
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
แผน (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
27
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
28
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
29
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
30
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
31
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง