รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
เสาร์
1
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
2
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
3
ธันวาคม
เช้าว่าง
จัดเตรียมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
4
ธันวาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
ประชุม เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียน
การเงิน (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ไกล่เกลี่ยคดี
บุคคล (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
พุธ
5
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
6
ธันวาคม
ว่างว่างว่าง สัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการเพิ่มเติม
บุคคล (เช้า 60 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
7
ธันวาคม
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชน (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
8
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
9
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
10
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
11
ธันวาคม
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุม เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียน
การเงิน (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
บรรจุครูเลี้ยงเด็ก
บุคคล (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พุธ
12
ธันวาคม
คณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
13
ธันวาคม
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)
แผน (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมนวัตกรรมการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุม teleConference เรื่องการติดตาม และตรวจสอบข้อมูลตัวตนนักเรียน
แผน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
14
ธันวาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้าง
แผน (เช้า-บ่าย 105 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมไกลเกลี่ย
(บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
15
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
16
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
17
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
18
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
19
ธันวาคม
ว่างว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มอำนวยการ และ หน่วยตรวจสอบภายใน)
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
20
ธันวาคม
ว่างว่างว่าง ศูนย์อนามัยที่ 10
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
21
ธันวาคม
ว่างว่าง ประชุมคัดเลือกเขตพื้นที่นวัตกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
22
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
23
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
24
ธันวาคม
เช้าว่าง
ประชุมชี้แจงงบปรับปรุงซ่อมแซม
การเงิน (บ่าย 86 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุณลักษณะครุภัณฑ์
การเงิน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
25
ธันวาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมเตรียมการงานวันครู ประจำปี 2562
อำนวยการ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
26
ธันวาคม
ว่างว่าง การประชุมตรวจนับนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

เตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
27
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
28
ธันวาคม
ว่างว่าง โครงการทุน ซี ซี เอฟ เพื่อเด็กยากจน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
29
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
30
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
31
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง