รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
ศุกร์
1
ธันวาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
2
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
ธันวาคม
นำเสนอโครงงานตัวแทนแข่งทักษะวิชาการ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
5
ธันวาคม
ว่าง ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
6
ธันวาคม
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุมสรุปการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561- 2564
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
7
ธันวาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2560
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
8
ธันวาคม
เช้าว่าง
ประชุมรับทราบนโยบายจากท่าน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (CEO ศรีลำดวน)
การเงิน (บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
สอบคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
9
ธันวาคม
ว่าง ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
10
ธันวาคม
ว่าง ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
11
ธันวาคม
ว่าง ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
12
ธันวาคม
อบรมครูสุขภาพจิต
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
13
ธันวาคม
อบรมครูสุขภาพจิตโรงเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
ธันวาคม
ประชุมประจำปีสมาชิก ธ.ก.ส.
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 400 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
15
ธันวาคม
ประชุมชี้แจงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
นิเทศ (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ประเมินประวัติและผลงาน (คผช.กรณีจำเป็นและมีเหตุพิเศษ)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคักเลือกเป็นพนักงานราชการฯ ครูขั้นวิกฤตฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
16
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
ธันวาคม
ว่างว่าง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
19
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
20
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
ธันวาคม
เช้าว่าง
ประชุมบุคลากร ในสังกัด สพป.ศก.เขต 1
อำนวยการ (บ่าย 91 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
23
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
ธันวาคม
ประชุมแนวทางการพัฒนาครูแนวใหม่ (หน่วยงานนอก)
(เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
จันทร์
25
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
26
ธันวาคม
ประเชิงปฏิบัติกาจัดทำแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 91 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
27
ธันวาคม
ประเชิงปฏิบัติกาจัดทำแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 91 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
ธันวาคม
เตรียมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(รับนโยบายนายกรัฐมนตรี)
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
29
ธันวาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
30
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
31
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง