รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
ธันวาคม
ประชุมชี้แจงตัวแทนเขตเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 66 ปี พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ
นิเทศ (เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
2
ธันวาคม
ประชุมเตรียมความพร้อมเขตสุจริต
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม video conferent
แผน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
3
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
5
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
6
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
7
ธันวาคม
ประชุมคณะกรรมการขอความเห็นชอบแนวนโยบายการรับนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
8
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
9
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
10
ธันวาคม
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ครูสอนภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ ป.4-6
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
12
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
13
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
14
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
15
ธันวาคม
จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ ธ.ค.59
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
16
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
17
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
19
ธันวาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธ.ค.2559
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 350 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
20
ธันวาคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมอกศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2559
บุคคล (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
21
ธันวาคม
การรับนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
22
ธันวาคม
แนะแนวโครงการเด็กดีมีที่เรียน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
23
ธันวาคม
พัฒนาครูภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
24
ธันวาคม
พัฒนาครูภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
25
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
26
ธันวาคม
ว่างว่าง ประชุมรองฯ ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
27
ธันวาคม
ว่างว่าง การประชุมเกี่ยวกับการประเมินลูกจ้างประจำ
บุคคล (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
28
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
29
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
30
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
31
ธันวาคม
ว่างว่างว่างว่าง