รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
อาทิตย์
1
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
2
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
3
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า ปี 63
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
4
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
5
พฤศจิกายน
ว่างว่าง การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
การเงิน (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
6
พฤศจิกายน
เช้าว่าง
ซ้อมรำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
อำนวยการ (บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
7
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
8
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
9
พฤศจิกายน
เช้าว่าง
:ซ้อมรำงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
อำนวยการ (บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
10
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
11
พฤศจิกายน
การจัดทำสัญญาเช่าและการส่งเอกสารเบิกค่าจ่ายอินเทอร์เน็ต, การจัดทำสัญญาจ้าง อัตราจ้างฯ , การจัดทำสัญญาจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ทุกรายการ
การเงิน (เช้า 258 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมหารือกำหนดกิจกรรมการแสดงฯ งานเทศกาลปีใหม่ 2564
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
12
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
13
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
14
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
15
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมโครงการสร้างพลังบวกฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
16
พฤศจิกายน
ประชุมครู "ปลูกพลังบวกสำหรับเด็กปฐมวัย"
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
กำหนดการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2563
ส่งเสริม (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
17
พฤศจิกายน
ประชุมครู "ปลูกพลังบวกสำหรับเด็กปฐมวัย"
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบลงทุนปี 2565
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
18
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
19
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
20
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
21
พฤศจิกายน
ปิดซ่อมปรับปรุงห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
23
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการ งบสำนักงานเขต
แผน (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
24
พฤศจิกายน
ว่าง เตรียมการขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผน (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
25
พฤศจิกายน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional learning Network
อำนวยการ (เช้า-บ่าย ๑๐๑ คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบ้านกุดโง้งฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
26
พฤศจิกายน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional learning Network
อำนวยการ (เช้า-บ่าย ๑๐๑ คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
27
พฤศจิกายน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional learning Network
อำนวยการ (เช้า-บ่าย ๑๐๑ คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
28
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
29
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
30
พฤศจิกายน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2563
อำนวยการ (เช้า 290 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง