รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
ศุกร์
1
พฤศจิกายน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
2
พฤศจิกายน
เช้าว่าง
การบรรยายธรรมะเพื่อการกุศลในหัวข้อ เยาวชนไทย ยุค ไทยแลนด์ 4.0
(บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
5
พฤศจิกายน
ประชุมพิจารณากลั่นกรองทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565
แผน (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประเมินผลงาน
บุคคล (เช้า 6 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
นิเทศ (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประเมินผลงาน
บุคคล (เช้า 6 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
6
พฤศจิกายน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหวัด)
ส่งเสริม (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหวัด)
ส่งเสริม (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
7
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
8
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
9
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
10
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
11
พฤศจิกายน
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ส่งเสริม (เช้า 80 คน)
<แก้ไข>

จัดห้องประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าวฯ
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
อังคาร
12
พฤศจิกายน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
การจัดงานวันวชิราวุธ
ส่งเสริม (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
13
พฤศจิกายน
ปิดปรับปรุง
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
พฤศจิกายน
ปิดปรับปรุง
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
15
พฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
16
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
พฤศจิกายน
ว่างว่าง การประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
19
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่าง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบTeleconference
DL-ICT (เช้า 8 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
20
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
พฤศจิกายน
ปิดซ่อมปรับปรุงเครื่องเสียง
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการเงินคณะศิลปหัตถกรรมฯ
การเงิน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
23
พฤศจิกายน
ปิดซ่อมปรับปรุงเครื่องเสียง
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
25
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ปะชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
26
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
27
พฤศจิกายน
ประชุมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
DL-ICT (เช้า-บ่าย 85 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การเงิน (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินนักบินน้อย
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหวัด)
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน
ส่งเสริม (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
29
พฤศจิกายน
ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ ระดับอำเภอ
แผน (เช้า 70 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนักบินน้อย
นิเทศ (บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมประธานศูนย์สาระการแข่งขันของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นิเทศ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
30
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง