รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พุธ
1
พฤศจิกายน
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สพป.ศก.1 สู่ Thailand 4.0
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
2
พฤศจิกายน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ และเตรียมตั้งกอง กฐิน สพป.ศก.เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ชี้แจงยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2561-2564
แผน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
3
พฤศจิกายน
จัดพิธี ทอดกฐินสามัคคี สพป.ศก.เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 400 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
4
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
5
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
6
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
7
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
8
พฤศจิกายน
ประชุมรับมอบนโยบายของกลุ่มวังหิน 1-2
อำนวยการ (เช้า 250 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
9
พฤศจิกายน
ประชุมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ศก.1
ตสน. (เช้า-บ่าย 91 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
10
พฤศจิกายน
ว่าง ประชุมชี้แจงคณะบ้านพักราชการ
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
เสาร์
11
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
12
พฤศจิกายน
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
13
พฤศจิกายน
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
14
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
15
พฤศจิกายน
อบรมพัสดุผู้บริหาร
การเงิน (เช้า-บ่าย 259 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
16
พฤศจิกายน
อบรมพัสดุคุณครู
การเงิน (เช้า-บ่าย 259 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณไฟฟ้า - ประปา
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
17
พฤศจิกายน
ประชุมองค์กรคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
18
พฤศจิกายน
การพัฒนาครูไทยแลนด์ 4.0
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
19
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
20
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ระดับเขตพื้นที่ฯ)
ส่งเสริม (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
21
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมยกร่างแผนพัฒนาคุรภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
22
พฤศจิกายน
ประุชมชี้แจงการใช้ระบบ NT Access
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ระดับจังหวัด)
ส่งเสริม (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
23
พฤศจิกายน
ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ NT Access
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
ศุกร์
24
พฤศจิกายน
การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. (5 เขต)
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมประธานกลุ่ม CEO
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
25
พฤศจิกายน
ว่าง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
26
พฤศจิกายน
ว่าง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
27
พฤศจิกายน
ว่าง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
28
พฤศจิกายน
ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้อำนวยการเขต กลุ่ม CEO โนนคูณ
อื่นๆ (เช้า 400 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ SS1 Hpppy ประจำปีงบฯ 2561
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
การคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2559
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
29
พฤศจิกายน
การสรรหากรรมการดำเนินการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ปี 2561-2562
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
30
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง