รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง15 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
พฤหัสบดี
1
ตุลาคม
ประชุมชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ จ.ศรีสะเกษ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 550 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
บรรจุนักเรียนทุนโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
บุคคล (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ประชุมย้ายผู้บริหาร
พัฒนาครู (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
ศุกร์
2
ตุลาคม
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563)
บุคคล (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
3
ตุลาคม
อบรมระบบ catas
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
5
ตุลาคม
ว่างว่าง เก็บข้อมูลรายละุเอียดการย้าย ผอ.สถานศึกษา ปี 2563
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
6
ตุลาคม
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
7
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมรองผอ.สพท.ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
8
ตุลาคม
เข้าค่ายคณิตศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 125 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง การดำเนินงานตัวชี้วัดฯ KRS
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
9
ตุลาคม
เข้าค่ายคณิตศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 125 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
10
ตุลาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
ตุลาคม

อำนวยการ (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
12
ตุลาคม

อำนวยการ (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
13
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
14
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ฯ
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมลูกจ้างใน สพท. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบ 2564
บุคคล (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
15
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
16
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
17
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
19
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ทบทวนความคิดเห็นคะแนนตัวชี้วัดประกอบการย้าย 5 เขต
บุคคล (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
20
ตุลาคม
ประชุมกฐินเขต
อำนวยการ (เช้า 50 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
21
ตุลาคม
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
แผน (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
22
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
23
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
24
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
25
ตุลาคม
มุทิตาจิตชมรมครูปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
26
ตุลาคม
เตรียมห้องประชุมและต้องกองกฐินสามัคคี สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมทบทวนการย้าย ผอ.สถานศึกษา ปี 2563 (5 เขต)
บุคคล (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
27
ตุลาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนตุลาคม 2563
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 5 เขต
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
28
ตุลาคม
งานกฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 5 เขต
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
29
ตุลาคม
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สกสค. (รพ.ครู)
อำนวยการ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
30
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
31
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง