รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
จันทร์
1
ตุลาคม
ประชุมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
2
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
3
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
4
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
5
ตุลาคม
การประชุมอาหาร Thai school luch
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
การประชุมติดตามการรายงานข้อมูลในระบบของมาตรฐานเขต ฯ ปี 60
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
การดำเนินงานติดตามการรายงานข้อมูลในระบบ e-MES ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
6
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
7
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
8
ตุลาคม
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
นิเทศ (เช้า 250 คน)
<แก้ไข>

เตรียมจัดประชุมฯ
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 61
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อังคาร
9
ตุลาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระสังคมฯ
นิเทศ (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
10
ตุลาคม
ว่างเช้าว่าง
ประชุมลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การดำเนินงานติดตามการรายงานข้อมูลในระบบ e-MES ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
11
ตุลาคม
แข่งขัน A math
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
12
ตุลาคม
แข่งขัน A - math มัธยม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
13
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
14
ตุลาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
15
ตุลาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
16
ตุลาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
พุธ
17
ตุลาคม
แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
18
ตุลาคม
แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
19
ตุลาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย CEO
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
20
ตุลาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
อาทิตย์
21
ตุลาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
22
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
23
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
24
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
การเงิน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
25
ตุลาคม
ประชุมผู้ประกันตนฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
26
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
27
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
28
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
29
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
30
ตุลาคม
ประชุมบุคลากร สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างเช้าว่าง
การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าปี2562
บุคคล (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พุธ
31
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
แผน (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มอำนวยการ และ หน่วยตรวจสอบภายใน)
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง