รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
อาทิตย์
1
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
2
ตุลาคม
จัดพิธีต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี)
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
3
ตุลาคม
อบรมครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย CEO วังหิน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
4
ตุลาคม
คณะกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
นิเทศ (บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
5
ตุลาคม
อบรมครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย CEO วังหิน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อื่นๆ (เช้า-บ่าย 120 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
6
ตุลาคม
จัดเตรียมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
บุคคล (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
แข่งขันทักษะวิชาการ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
7
ตุลาคม
หนังสือเล่มเล็ก, ร้อยมาลัย, งานใบตอง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
8
ตุลาคม
เต้นหางเครื่อง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
9
ตุลาคม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเดือน ตุลาคม 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมประเมินลูกจ้างประจำ
อำนวยการ (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
10
ตุลาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูการเงินโรงเรียน
การเงิน (เช้า-บ่าย 280 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประชุมประชุมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
11
ตุลาคม
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประชุมประชุมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
12
ตุลาคม
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประเมินลูกจ้างประจำ
บุคคล (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
13
ตุลาคม
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประเมินลูกจ้างประจำ
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
14
ตุลาคม
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
15
ตุลาคม
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
16
ตุลาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีการศึกษาของสถานศึกษา
แผน (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
พิจารณาจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ปี งบ 2561
แผน (เช้า 29 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุม plc
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อังคาร
17
ตุลาคม
ว่าง ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย CEO อ.น้ำเกลี้ยง
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ตสน. (เช้า-บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
18
ตุลาคม
ปิดปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 3 วัน
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ปิดปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมผู้บริหารกลุ่มเมืองศรีลำดวน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
19
ตุลาคม
ปิดปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 3 วัน
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ปิดปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
20
ตุลาคม
จัดประชุมการซักซ้อมพิธีการวางดอกไม้จันทน์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ปิดปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การสอบสวนวินัย
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
21
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
23
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
24
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
25
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
26
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
27
ตุลาคม
การเตรียมเอกสารหลักฐานรับรองนักเรียนตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
28
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
29
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
30
ตุลาคม
ประชุมกลุ่มงานงบประมาณ
แผน (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การสอบสวนวินัยข้าราชการครู
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
31
ตุลาคม
ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
แผน (เช้า-บ่าย 91 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่ Thailand 4.0
การเงิน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง