รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
เสาร์
1
ตุลาคม
การจัดประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ประจำปี 2559
(เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การแข่งขันทักษะวิชากลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
(เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันทักษะวิชากลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
(เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
อาทิตย์
2
ตุลาคม
การแข่งขันทักษะวิชากลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
(เช้า-บ่าย 400 คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันทักษะวิชากลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
(เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันทักษะวิชากลุ่มโรงเรียนเรียนรวม
(เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
3
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
4
ตุลาคม
การสัมนนานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
แผน (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
5
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
(เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
6
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
7
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 10/59
(บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุมกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นิเทศ (บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
8
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อาทิตย์
9
ตุลาคม
แข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
จันทร์
10
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
11
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
12
ตุลาคม
ว่างว่าง การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2559
(เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
13
ตุลาคม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2559
(เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ตามนโยบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบฯ 2560
อำนวยการ (บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
(บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
14
ตุลาคม
การพิธีมอบพัสดุคุรุภัณฑ์ให้โรงเรียน
(เช้า 80 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
15
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
16
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
17
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
18
ตุลาคม
ประเมินศักยภาพผู้บริหาร
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม อกศจ.ศก.
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
19
ตุลาคม
ประเมินศักยภาพผู้บริหาร
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประเมินศักยภาพผู้บริหาร
(เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
20
ตุลาคม
ชี้แจ้งการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนในสังกัด
(เช้า 130 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 11/59
(บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
21
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
(เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
22
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
23
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
24
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
25
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง การจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯราชินีนาถ ครบ ๗ รอบ
ลูกเสือ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
พุธ
26
ตุลาคม
ว่างว่าง ประชุดเตรียมการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธจ.ศก. (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
27
ตุลาคม
ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ตสน. (เช้า-บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
28
ตุลาคม
ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมกลั่นกรองเงินโครงการอาหารกลางวัน
ส่งเสริม (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
29
ตุลาคม
ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ภาษาอังกฤษ ร.ร.ประชารัฐ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
30
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
31
ตุลาคม
รับรายงานตัวครูผู้ช่วย
(เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมทางไกล VDO Conference
(เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง