รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
พุธ
1
มกราคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
2
มกราคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
3
มกราคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
4
มกราคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
5
มกราคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
6
มกราคม
ว่างว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 16 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 16 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
7
มกราคม
ว่างว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 16 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
8
มกราคม
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 16 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 16 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
9
มกราคม
ประชุมผู้บริหารเดือนมกราคม 2563
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69
นิเทศ (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
10
มกราคม
ว่างว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
11
มกราคม
ว่างว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
12
มกราคม
ว่างว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
13
มกราคม
ติวเข้มO-NET คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
14
มกราคม
ติวเข้มO-NET คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 260 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
15
มกราคม
เตรียมการจัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 (ศึกษาธิการจังหวัดฯ)
(เช้า-บ่าย คน)
<แก้ไข>
งานวันครู
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
16
มกราคม
เตรียมการจัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 (ศึกษาธิการจังหวัดฯ)
(เช้า-บ่าย 500 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
17
มกราคม
ทำความสะอาดหลังวันครู
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
18
มกราคม
การสอบคัดเลือกอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบ 2
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
19
มกราคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูศรีสะเกษ/ สกสค.)
(เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
20
มกราคม
ว่างว่าง การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยเขตฯ (กลุ่มพัฒนาฯ)
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
21
มกราคม
ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมลงนาม MOU
ส่งเสริม (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

การพัฒนาประสบการณ์นิเทศการศึกษา
พัฒนาครู (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
22
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
23
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
24
มกราคม
ประชุมชี้แจง O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
25
มกราคม
แข่งขันกิจกรรมบล๊อคสร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ)
นิเทศ (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
26
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
27
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
28
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
29
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
30
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
31
มกราคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ จ.ศก.) 08.30-13.00 น.
(เช้า 400 คน)
<แก้ไข>

ปิด ทำความสะอาดห้องประชุม
อำนวยการ (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง