รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
อาทิตย์
1
มกราคม
ว่างว่างว่าง อกศจ /กศจ
บุคคล (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
2
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
3
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
4
มกราคม
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2559
ศธจ.ศก. (บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
5
มกราคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนมกราคม 2560
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
บุคคล (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
6
มกราคม
การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
นิเทศ (เช้า 258 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ICU
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
7
มกราคม
ประชุมใหญ่สามัญ ฌค.ศก.
นิเทศ (เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
8
มกราคม

ส่งเสริม (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
9
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
10
มกราคม
ว่างว่าง รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
แผน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
11
มกราคม
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู
อำนวยการ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
12
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
13
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
14
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
15
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
16
มกราคม
จัดงานวันครู ประจำปี 2560
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 500 คน)
<แก้ไข>
จัดงานวันครู
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
17
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
18
มกราคม
ว่างว่าง เตรียมประชุมจัดทำ MOU
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
19
มกราคม
ว่างว่าง พิจารณาขอตั้งงบประมาณ
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
20
มกราคม
เก็บรถจักรยาน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่าง แนวทางการดำเนินงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
21
มกราคม
การมอบรถจักรยาน 5 เขต
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
23
มกราคม
การบรรจุครูผู้ช่วย
บุคคล (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ส่งผลงานประกอบการจัดทำ MOU
บุคคล (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
24
มกราคม
ว่างว่าง ฝ่ายบริหาร (สภากาแฟ)
ส่งเสริม (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
ลูกเสือ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
พุธ
25
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
26
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
27
มกราคม
เช้าว่าง
ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET
นิเทศ (บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ประชุมชี้แจงข้อราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต)
แผน (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
28
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
29
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
30
มกราคม
ว่าง เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
31
มกราคม
ประชุมชี้แจงโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บรักษาและจัดแบบทดสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง