รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง34 ครั้ง15 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
จันทร์
1
เมษายน
ประชุมการจัดแสดงผลงาน best Practice งานพลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0" โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่เพื่อการสื่อสาร (DynEd)
อำนวยการ (เช้า 350 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
2
เมษายน
ว่างว่าง ประชุม กตปน. (เช้า)/ ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (บ่าย)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
สอบสวน
(เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
พุธ
3
เมษายน
ประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 120 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
4
เมษายน
ประชุมโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
ศุกร์
5
เมษายน
ประชุมโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า 270 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการสภากาแฟจังหวัด
อำนวยการ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
6
เมษายน
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
7
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
8
เมษายน
(วันหยุดชดเชยวันจักรี) เตรียมจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
9
เมษายน
เตรียมจัดพิธีวันสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
10
เมษายน
จัดพิธีวันสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
11
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
12
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
13
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
14
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
15
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
16
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
17
เมษายน
ว่างว่าง การจัดสรรและโอนงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่2/2561 ปีงบประมาณ 2562
การเงิน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุมกลุ่มอำนวยการ
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
18
เมษายน
ว่างว่างว่าง ข้อราชการเร่งด่วน
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
19
เมษายน
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
20
เมษายน
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
21
เมษายน
ว่าง อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
22
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
23
เมษายน
"สภากาแฟเช้า"จังหวัดศรีสะเกษ (เริ่มงานเวลา 07.00 น.)
อำนวยการ (เช้า 280 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
24
เมษายน
ว่างว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
25
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
26
เมษายน
ว่างว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปี 2562
ส่งเสริม (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
27
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
28
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
29
เมษายน
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและนำเสนอผลงาน โครงการ ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย?
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
30
เมษายน
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและนำเสนอผลงานโครงการ ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย?
นิเทศ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง