รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง49 ครั้ง32 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
สิงหาคม
ว่างว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมวิทยากรการคำนวณ
นิเทศ (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
2
สิงหาคม
เตรียมการขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำนวยการ (เช้า 8 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เสาร์
3
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
สิงหาคม
ประชุมวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
5
สิงหาคม
ประชุมวิทยาการคำนวณ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 270 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
6
สิงหาคม
ประชุม ก.ต.ป.น. และโรงเรียนนวัตกรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
7
สิงหาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน
บุคคล (เช้า 87 คน)
<แก้ไข>

ประชุมแข่งขันศิลปหัตถรรม ระดับชาติ
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
8
สิงหาคม
โครงการอาหารกลางวัน ปี 2562
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง จัดสรรอัตราเกษียณปี62
บุคคล (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
9
สิงหาคม
โครงอาหารกลางวัน ปี 2562
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
10
สิงหาคม
ยกระดับภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
สิงหาคม
ยกระดับภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
12
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
13
สิงหาคม
ประชุมครูเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2
การเงิน (เช้า 158 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (บ่าย 18 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
14
สิงหาคม
ว่างว่าง ประชุมวิทยากร Boot Camp
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
15
สิงหาคม
ว่างว่าง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
16
สิงหาคม
อบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษา คำนวณ เหตุผล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
17
สิงหาคม
อบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษา คำนวณ เหตุผล
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
สิงหาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "3 เดือนอ่านออกเขียนได้" โดยใช้นวัตกรรมฐานคิดทฤษฏี BBL ร่วมกับแนวDLTV
นิเทศ (เช้า-บ่าย 160 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
19
สิงหาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
แผน (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกกิจกรรมในโครงการโงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
20
สิงหาคม
ว่างว่าง ประชุมจัดทำ VTR
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ
นิเทศ (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
พุธ
21
สิงหาคม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
22
สิงหาคม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุุมวางแผน เตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2562
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
23
สิงหาคม
ขยายผลครูภาษาอังกฤษ Boot Camp
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการศุนย์สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
24
สิงหาคม
พัฒนาครูการอ่าน การเขียน นักเรียน ชั้น ป.1-2
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
25
สิงหาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
26
สิงหาคม
อบรมโครงการอาหารกลางวัน
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
27
สิงหาคม
รับทุนการศึกษาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อำนวยการ (เช้า 60 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (big data)
แผน (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
คัดเลือก รางวัลคุรุสภา และรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2562
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
พุธ
28
สิงหาคม
ว่างว่าง ประปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (big data)
แผน (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ." และประชุมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
นิเทศ (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
29
สิงหาคม
การประชุมเผ่ยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบOffline
DL-ICT (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (big data)
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
พัฒนาครู (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
30
สิงหาคม
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (big data)
แผน (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
31
สิงหาคม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง