รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256411 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกต
ศุกร์
1
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
2
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
5
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
6
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
7
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
8
มกราคม
ว่างว่าง ประชุมงานประกันฯ
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
9
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
10
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
11
มกราคม
ว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสะอาด
อำนวยการ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
12
มกราคม
ว่าง คัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
ประชุม conference โรงเรียนคุณภาพชุมชน
แผน (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
13
มกราคม
ว่างว่าง ประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ)
อำนวยการ (เช้า 5 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
14
มกราคม
ว่าง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔
พัฒนาครู (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
ศุกร์
15
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
16
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
มกราคม
ว่างว่าง ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
แผน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
19
มกราคม
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ส่งเสริม (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พุธ
20
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
มกราคม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 70 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
23
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
25
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
26
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
27
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
29
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
30
มกราคม
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
31
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง