รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256125 ครั้ง22 ครั้ง17 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูพอเพียง
จันทร์
1
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
2
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
3
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
4
มกราคม
ว่างว่าง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันพระบรมราชชนก
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
ศุกร์
5
มกราคม
ประชุมสามัญรับนโยบาย (อำเภอพยุห์)
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
6
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
7
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
8
มกราคม
เตรียมจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
อังคาร
9
มกราคม
ประชุมสัมมนาผ้ัูบริหารสถานศึกษาเดือน มกราคม 2561
(เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 (คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ)
(เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
10
มกราคม
ประชุมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
11
มกราคม
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
การเงิน (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
12
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
13
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
14
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
15
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
16
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
17
มกราคม
อบรม ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
การเงิน (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่าง อกศจ.ศรีสะเกษ 1/61
(เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
18
มกราคม
อบรม ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
การเงิน (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
19
มกราคม
อบรม ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
การเงิน (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การจัดเตรียมการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริม (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

conference ทางไกล อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
20
มกราคม
การทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
21
มกราคม
แข่งขันชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต ครั้งที่ 15 ระดับปฐมวัย สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ1-2)
(เช้า 200 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
จันทร์
22
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
23
มกราคม
การจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
ส่งเสริม (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมทางไกล Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
24
มกราคม
ว่างว่าง ประชุมทางไกล Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
25
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
26
มกราคม
ประชุมตัวชี้หลักสูตร (นิเทศฯ
นิเทศ (เช้า 320 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างเช้าว่าง
กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2651
(บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
27
มกราคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
28
มกราคม
ว่าง เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
29
มกราคม
ว่าง เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
30
มกราคม
ว่าง เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
31
มกราคม
ว่าง เก็บข้อสอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง