รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง58 ครั้ง16 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่าง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูพอเพียงมรกต
อาทิตย์
1
เมษายน
ว่าง อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
2
เมษายน
ว่าง อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
3
เมษายน
จัดงานพยาธิใบไม้ในตับ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พุธ
4
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
5
เมษายน
จัดเตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เม.ย.2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
6
เมษายน
จัดเตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เม.ย.2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
7
เมษายน
จัดเตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เม.ย.2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
อาทิตย์
8
เมษายน
จัดเตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เม.ย.2561
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
9
เมษายน
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เม.ย.2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อบรม STEM ออนไลน์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
10
เมษายน
ว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พุธ
11
เมษายน
ว่าง การดำเนินโครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิ นงานประจำปี 2561
แผน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
12
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
13
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
เสาร์
14
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
อาทิตย์
15
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
จันทร์
16
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
17
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
พุธ
18
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
19
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
20
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
21
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
22
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
23
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
24
เมษายน
ประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 105 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
25
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
26
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
27
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
28
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
29
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
30
เมษายน
ว่างว่างว่างว่างว่าง