รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง37 ครั้ง8 ครั้งว่าง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
ศุกร์
1
ตุลาคม
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคล (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
2
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
ตุลาคม
ว่าง ต้อนรับศึกษานิเทศก์จากสพป.ชลบุรี
อำนวยการ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
5
ตุลาคม
ว่างว่าง ต้อนรับคณะข้าราชการย้ายมา จาก สพป.ศก.2
การเงิน (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
6
ตุลาคม
ว่าง ประชุมฯ (อำนวยการ)
อำนวยการ (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
7
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
8
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
9
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
10
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
11
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
12
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
13
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
15
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
16
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
ตุลาคม
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
ตุลาคม
ว่างว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
19
ตุลาคม
ว่าง ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
20
ตุลาคม
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565 - 2569
แผน (เช้า-บ่าย 55 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
22
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
23
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
25
ตุลาคม
ว่าง เชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือและและรับมอบภารกิจ (การทอดถวายกฐินเขตฯ ประจำปี 2564)
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
26
ตุลาคม
ว่าง ขอเปิดชั้นอนุบาลชั้นปีที่ ๑ (๓ ขวบ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
27
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
29
ตุลาคม
รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โดย ศึกษาธิการจังหวัด
(เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ปฏิบัติงานประจำวัน
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 9 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
30
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
31
ตุลาคม
ว่างว่าง ปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มนโยบายและแผน
แผน (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง