รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง53 ครั้ง29 ครั้ง10 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
ศุกร์
1
กุมภาพันธ์
ประชุมกรรมการ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย 400 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
2
กุมภาพันธ์
รับ - ส่งข้อสอบ O-NET ให้กับสนามสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
3
กุมภาพันธ์
รับ - ส่งข้อสอบ O-NET ให้กับสนามสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
4
กุมภาพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แผน (เช้า-บ่าย 85 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
5
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมนวัตกรรม
นิเทศ (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
พุธ
6
กุมภาพันธ์
ประชุมโรงเรียนศีล 5
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 250 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี2562
นิเทศ (เช้า 35 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
การเงิน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
7
กุมภาพันธ์
ประชุม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
การเงิน (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงาน ปี 2562
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
8
กุมภาพันธ์
ประชุม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
การเงิน (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ถ่ายทอดสด ก.ค.ศ. ประชุมเรื่องการเลื่อนเงินเดือน
บุคคล (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เสาร์
9
กุมภาพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมุทราปราการ เขต 1
นิเทศ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ O-NET
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
10
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
11
กุมภาพันธ์
ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ (เช้า 280 คน)
<แก้ไข>

เตรียมจัดประชุมผู้บริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
12
กุมภาพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (ทุกโรงเรียน)
การเงิน (บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
โครงการต้านภัยยาเสพติด
ส่งเสริม (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
13
กุมภาพันธ์
ตรวจสุขภาพประจำปี
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 488 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมแจ้งการเช่าอินเตอร์เน็ต
การเงิน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

ประชุมแจ้งการเช่าอินเตอร์เน็ต
การเงิน (บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
14
กุมภาพันธ์
ตรวจสุขภาพประจำปี
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 488 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
15
กุมภาพันธ์
ตรวจสุขภาพประจำปี
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 488 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมกรอกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
คณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปี 2562
ส่งเสริม (เช้า 12 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เสาร์
16
กุมภาพันธ์
อบรมครูคณิตศาสตร์
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
กุมภาพันธ์
การประชุมสมาชิกลูกค้า ธกส. (ใช้ 08.00-14.00 น.)
(เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
19
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่าง คัดเลืกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พุธ
20
กุมภาพันธ์
ฟังผลตรวจสุขภาพ "ศูนย์อนามัยที่ 10"
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
บุคคล (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
21
กุมภาพันธ์
ฟังผลตรวจสุขภาพ "ศูนย์อนามัยที่ 10"
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
23
กุมภาพันธ์
รับนโยบาย จาก.ผอเขตกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
25
กุมภาพันธ์
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
26
กุมภาพันธ์
ว่าง เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
27
กุมภาพันธ์
ประชุมใหญ่ผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ (ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน)
(เช้า 400 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่่าว สพฐ."
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
28
กุมภาพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ ์NT ระดับสนามสอบ
นิเทศ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
เก็บรักษาแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ NT
นิเทศ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง