รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง1 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกต
พฤหัสบดี
1
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
2
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
3
เมษายน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ฌค.สก)
อำนวยการ (เช้า 400 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
5
เมษายน
ประชุมการประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ (เช้า 150 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เช้าว่าง
ประชุมศึกษานิเทศก์
นิเทศ (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะทำงานวิจัยฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
6
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
7
เมษายน
ประชุมการประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ (เช้า 150 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
8
เมษายน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการ งบสำนักงานเขต
แผน (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
9
เมษายน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
10
เมษายน
อบรม School Mis
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
เมษายน
อบรม School Mis
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
12
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
13
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
14
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
15
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
16
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะทำงานวิจัยฯ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
17
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
19
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
20
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการ งบสำนักงานเขต
แผน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
21
เมษายน
ตรวจสุขภาพประจำปี
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
22
เมษายน
การตรวจสุขภาพประจำปี 2564
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
23
เมษายน
การตรวจสุขภาพประจำปี 2564
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
เสาร์
24
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
25
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
26
เมษายน
อบรม School Mis
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อังคาร
27
เมษายน
อบรม School Mis
นิเทศ (เช้า-บ่าย 130 คน)
<แก้ไข>
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
นิเทศ (เช้า-บ่าย 76 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
28
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
29
เมษายน
ว่างว่าง ประชุม Conference การบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
30
เมษายน
โครงการพัฒนาองค์กรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 150 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุม Conference การบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา
นิเทศ (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่าง