ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 1 มิตรภาพกันทรารมย์
2 บ้านหนองอีกว่าง 1 มิตรภาพกันทรารมย์
3 บ้านมะกรูด 3 มิตรภาพกันทรารมย์
4 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 3 มิตรภาพกันทรารมย์
5 บ้านหนองทามใหญ่ 1 มิตรภาพกันทรารมย์
6 บ้านดูนสิม(อสพป.8) 3 มิตรภาพกันทรารมย์
7 บ้านหนองมะแซว 1 มิตรภาพกันทรารมย์
8 บ้านโคก 1 มิตรภาพกันทรารมย์
9 บ้านยาง 2 มิตรภาพกันทรารมย์
10 บ้านหนองกี่ 1 มิตรภาพกันทรารมย์
11 บ้านหนองกก 2 มิตรภาพกันทรารมย์
12 บ้านโพธิ์ลังกา 1 มิตรภาพกันทรารมย์
รวม20 

[ กลับหน้าเดิม ]