ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านอีต้อม 2 กลางกันทรารมย์
2 อนุบาลกันทรารมย์ 1 กลางกันทรารมย์
3 บ้านโนนผึ้ง 2 กลางกันทรารมย์
4 บ้านหนองหวาย 2 กลางกันทรารมย์
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 2 กลางกันทรารมย์
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 2 กลางกันทรารมย์
7 บ้านหนองบัวไชยวาน 1 กลางกันทรารมย์
8 บ้านหนองโอง 2 กลางกันทรารมย์
9 บ้านกล้วย 1 กลางกันทรารมย์
10 บ้านหนองดุมหนองม่วง 3 กลางกันทรารมย์
11 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 กลางกันทรารมย์
12 บ้านทุ่งพาย 2 กลางกันทรารมย์
13 บ้านหนองถ่ม 2 กลางกันทรารมย์
14 บ้านหนองหัวช้าง 1 กลางกันทรารมย์
15 บ้านบกขี้ยาง 5 กลางกันทรารมย์
16 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 2 กลางกันทรารมย์
รวม32 

[ กลับหน้าเดิม ]