ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) 3 ฟากมูลกันทรารมย์
2 บ้านทาม 1 ฟากมูลกันทรารมย์
3 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 3 ฟากมูลกันทรารมย์
4 บ้านเจี่ย 1 ฟากมูลกันทรารมย์
5 บ้านพันลำ 2 ฟากมูลกันทรารมย์
6 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 1 ฟากมูลกันทรารมย์
7 บ้านเทิน 3 ฟากมูลกันทรารมย์
8 บ้านบัวน้อยโนนปอ 1 ฟากมูลกันทรารมย์
9 บ้านขาม 1 ฟากมูลกันทรารมย์
10 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 ฟากมูลกันทรารมย์
11 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1 ฟากมูลกันทรารมย์
12 บ้านละทาย 2 ฟากมูลกันทรารมย์
13 บ้านกอก 2 ฟากมูลกันทรารมย์
14 บ้านเขวา 4 ฟากมูลกันทรารมย์
15 บ้านเหม้าหนองเรือ 3 ฟากมูลกันทรารมย์
16 บ้านยางน้อยสามัคคี 1 ฟากมูลกันทรารมย์
17 บ้านกอกหัวนา 2 ฟากมูลกันทรารมย์
18 บ้านเปือย 4 ฟากมูลกันทรารมย์
19 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 3 ฟากมูลกันทรารมย์
20 บ้านหนามแท่ง 1 ฟากมูลกันทรารมย์
21 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 2 ฟากมูลกันทรารมย์
22 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 ฟากมูลกันทรารมย์
23 บ้านทุ่งมั่ง 3 ฟากมูลกันทรารมย์
24 บ้านหนองไฮ 1 ฟากมูลกันทรารมย์
25 บ้านอีปาด 1 ฟากมูลกันทรารมย์
26 บ้านหนองเทา 1 ฟากมูลกันทรารมย์
รวม49 

[ กลับหน้าเดิม ]