ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านตำแยหนองเม็ก 2 พยุห์
2 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 พยุห์
3 บ้านกระถุน 2 พยุห์
4 บ้านขนวนจานสามัคคี 2 พยุห์
5 บ้านอะลางหัวขัว 3 พยุห์
6 บ้านโนนเพ็ก 3 พยุห์
7 บ้านสร้างหว้า 1 พยุห์
8 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 1 พยุห์
9 บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 พยุห์
10 บ้านโคกเพ็ก 2 พยุห์
11 อนุบาลพยุห์ 1 พยุห์
12 บ้านคูเมือง 1 พยุห์
13 บ้านหนองรัง 1 พยุห์
14 บ้านหนองหว้าทับทัย 2 พยุห์
15 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 1 พยุห์
16 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 พยุห์
17 บ้านสำโรงโคเฒ่า 2 พยุห์
18 บ้านกระหวันโนนเจริญ 1 พยุห์
19 บ้านร่องสะอาด 1 พยุห์
20 บ้านป่าไร่ 1 พยุห์
21 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 2 พยุห์
22 บ้านหนองเตย 2 พยุห์
23 บ้านเสมอใจหนองสะลาม 3 พยุห์
24 บ้านหนองค้า 1 พยุห์
25 บ้านหนองออ 3 พยุห์
รวม41 

[ กลับหน้าเดิม ]