ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านทุ่ง 2 วังหิน 2
2 บ้านสร้างบาก 3 วังหิน 2
3 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 5 วังหิน 2
4 บ้านโนนดู่ 3 วังหิน 2
5 บ้านหนองนาโพธิ์ 1 วังหิน 2
6 บ้านโพนยาง 1 วังหิน 2
7 บ้านทุ่งน้อย 2 วังหิน 2
8 บ้านเห็นอ้ม 2 วังหิน 2
9 บ้านหนองตาเชียง 2 วังหิน 2
10 บ้านสะมัด 1 วังหิน 2
11 บ้านหนองคู 1 วังหิน 2
12 ชุมชนหนองสังข์ 4 วังหิน 2
13 บ้านตีกา 1 วังหิน 2
14 บ้านหนองทุ่ม 2 วังหิน 2
รวม30 

[ กลับหน้าเดิม ]