ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านบกแดงผักขะย่า 2 ประจิมโนนคูณ
2 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1 ประจิมโนนคูณ
3 บ้านโปร่ง 2 ประจิมโนนคูณ
4 บ้านหัวเหล่า 3 ประจิมโนนคูณ
5 บ้านโนนสว่าง 2 ประจิมโนนคูณ
6 บ้านโพนงาม 1 ประจิมโนนคูณ
7 บ้านผักขย่าใหญ่ 1 ประจิมโนนคูณ
8 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 1 ประจิมโนนคูณ
9 บ้านปลาข่อ 1 ประจิมโนนคูณ
10 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 2 ประจิมโนนคูณ
11 บ้านหนองสนม 1 ประจิมโนนคูณ
12 บ้านเวาะวิทยาคม 1 ประจิมโนนคูณ
13 บ้านหยอด 1 ประจิมโนนคูณ
14 บ้านนาม่องนาเมือง 1 ประจิมโนนคูณ
15 บ้านหนองตลาด 3 ประจิมโนนคูณ
16 บ้านเหล่าฝ้าย 5 ประจิมโนนคูณ
รวม28 

[ กลับหน้าเดิม ]