วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
20
เม.ย.
61
รร.บ้านยางน้อยสามัคคี กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอเสนอ
476516
20
เม.ย.
61
รร.บ้านทุ่งสว่าง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รอเสนอ
476508
19
เม.ย.
61
รร.บ้านเหล่าฝ้าย กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดทำต้นทุนผลผลิตของโรงเรียน
รอเสนอ
476503
19
เม.ย.
61
รร.บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งส่งแบบรายงานต้นทุนผลผลิตของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอเสนอ
476502
19
เม.ย.
61
รร.บ้านเหล่าฝ้าย กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งข้อมูลผู้ที่จะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Onli
รับแล้ว
476493
19
เม.ย.
61
รร.บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) กลุ่มวังหิน 1
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รับแล้ว
476489
19
เม.ย.
61
รร.บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) กลุ่มวังหิน 1
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอเสนอ
476515
19
เม.ย.
61
รร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
รับแล้ว
476474
19
เม.ย.
61
รร.บ้านเสือบอง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รับแล้ว
476452
19
เม.ย.
61
รร.บ้านเสือบอง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอเสนอ
476461
19
เม.ย.
61
รร.บ้านขามป้อม กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอเสนอ
476429
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)
รับแล้ว
476428
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)
รับแล้ว
476436
19
เม.ย.
61
รร.บ้านเขวา กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( integrity and transparency Assessment Online : ITA Online )
รับแล้ว
476427
19
เม.ย.
61
รร.บ้านกอก กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( integrity and transparency Assessment Online : ITA Online )
รับแล้ว
476426
19
เม.ย.
61
รร.บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) กลุ่มพยุห์
รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับแล้ว
476425
19
เม.ย.
61
รร.บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) กลุ่มพยุห์
รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอเสนอ
476435
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับแล้ว
476424
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอเสนอ
476434
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนดู่ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ขอขอบพระคุณในการบริจาคเงินร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา
รอเสนอ
476161
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนดู่ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ขอขอบพระคุณในการบริจาคเงินร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา
รอเสนอ
476148
19
เม.ย.
61
รร.บ้านโนนดู่ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ขอขอบพระคุณในการบริจาคเงินร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา
รอเสนอ
475889
18
เม.ย.
61
รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT)
รับแล้ว
475039
17
เม.ย.
61
รร.บ้านนาม่องนาเมือง กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมโครงการ TEPE ONLINE
รับแล้ว
473928
17
เม.ย.
61
รร.บ้านนาม่องนาเมือง กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมโครงการ TEPE ONLINE
รอเสนอ
474492
17
เม.ย.
61
รร.บ้านเขวา กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รับแล้ว
473896
17
เม.ย.
61
รร.บ้านทุ่งพาย กลุ่มกลางกันทรารมย์
การใช้โปรแกรม excel ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
รับแล้ว
473895
17
เม.ย.
61
รร.บ้านพะแนงวิทยา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
จัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2561
รับแล้ว
473894
17
เม.ย.
61
รร.บ้านพะแนงวิทยา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
จัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2561
รอเสนอ
474207
17
เม.ย.
61
รร.บ้านพะแนงวิทยา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
จัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2561
รับแล้ว
473893
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>