วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
19
ม.ค.
61
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มบูรพาโนนคูณ
สรุปผลการประชุมรับฟังนโยบายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา
รอเสนอ
431096
19
ม.ค.
61
รร.บ้านนาม่องนาเมือง กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6
รอเสนอ
431094
19
ม.ค.
61
รร.บ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
สรุปผลการประชุมทางไกล นโยบายการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศีกษา
รอเสนอ
431092
19
ม.ค.
61
รร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
รายงานการประชุมรับฟังนโยบายการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา
รอเสนอ
431052
19
ม.ค.
61
รร.มหาราช 3 กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
สรุปการประชุมการรับฟังนโยบายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่ม เมืองหลวงพ่อโต
รับแล้ว
431040
19
ม.ค.
61
รร.มหาราช 3 กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
สรุปการประชุมการรับฟังนโยบายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่ม เมืองหลวงพ่อโต
รอเสนอ
431075
19
ม.ค.
61
รร.บ้านหนองอีกว่าง กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ขออนุญาตไปราชการ
รับแล้ว
430990
19
ม.ค.
61
รร.บ้านหนองอีกว่าง กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ขออนุญาตไปราชการ
รับแล้ว
430997
19
ม.ค.
61
รร.บ้านหนองอีกว่าง กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ขออนุญาตไปราชการ
รับแล้ว
431027
19
ม.ค.
61
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานการเข้าร่วมโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทย
รับแล้ว
430989
19
ม.ค.
61
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานการเข้าร่วมโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทย
รอเสนอ
431080
19
ม.ค.
61
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอลาออกจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
430988
19
ม.ค.
61
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอลาออกจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO ยางชุมน้อย
รอเสนอ
430995
19
ม.ค.
61
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอลาออกจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
430987
19
ม.ค.
61
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอลาออกจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
431026
19
ม.ค.
61
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอลาออกจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO ยางชุมน้อย
รอเสนอ
431078
19
ม.ค.
61
รร.บ้านแวด กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การตรวจสุขภาพประจำปี
รับแล้ว
430985
19
ม.ค.
61
รร.บ้านแวด กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การตรวจสุขภาพประจำปี
รอเสนอ
431056
19
ม.ค.
61
รร.บ้านจานหนองคู กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รับแล้ว
430983
19
ม.ค.
61
รร.บ้านจานหนองคู กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอเสนอ
431054
19
ม.ค.
61
รร.บ้านปลาข่อ กลุ่มประจิมโนนคูณ
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รับแล้ว
430981
19
ม.ค.
61
รร.บ้านปลาข่อ กลุ่มประจิมโนนคูณ
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รับแล้ว
431025
19
ม.ค.
61
รร.บ้านปลาข่อ กลุ่มประจิมโนนคูณ
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอเสนอ
431089
19
ม.ค.
61
รร.บ้านแดงเหล่ายอด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ตรวจสุขภาพ
รับแล้ว
430979
19
ม.ค.
61
รร.บ้านแดงเหล่ายอด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ตรวจสุขภาพ
รอเสนอ
431053
19
ม.ค.
61
รร.บ้านเสือบอง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
รับแล้ว
430977
19
ม.ค.
61
รร.บ้านเสือบอง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
รอเสนอ
431024
19
ม.ค.
61
รร.บ้านละทาย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
430944
19
ม.ค.
61
รร.บ้านละทาย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
430954
19
ม.ค.
61
รร.บ้านละทาย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
431046
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>