วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
15
ม.ค.
64
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งแบบสอบถามและสรุปผลการสำรวจและจำแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
รอเสนอ
1245386
15
ม.ค.
64
รร.บ้านบอนวิทยา กลุ่มยางชุมน้อย
รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
รอเสนอ
1245385
15
ม.ค.
64
รร.บ้านหนองบาง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
รอเสนอ
1245384
15
ม.ค.
64
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน
รอเสนอ
1245383
15
ม.ค.
64
รร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบกรอกข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2564
รอเสนอ
1245382
15
ม.ค.
64
รร.บ้านลุมภู กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การรายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รับแล้ว
1245357
15
ม.ค.
64
รร.บ้านลุมภู กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การรายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รอเสนอ
1245379
15
ม.ค.
64
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งตรวจสอบรายละเอียดข้าข้าราชการครูที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รับแล้ว
1244838
15
ม.ค.
64
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งตรวจสอบรายละเอียดข้าข้าราชการครูที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอเสนอ
1245361
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ
รับแล้ว
1244567
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ
รับแล้ว
1244573
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ
รอเสนอ
1244577
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244291
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244292
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รับแล้ว
1244293
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244294
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244295
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244296
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244297
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รับแล้ว
1244298
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รับแล้ว
1244299
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244300
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244301
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244302
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244303
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244304
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244305
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244306
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244307
15
ม.ค.
64
รร.บ้านแทงวิทยา กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1244308
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>