วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
23
ส.ค.
62
รร.บ้านบอนวิทยา กลุ่มยางชุมน้อย
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2563 และแผนชั้นเรียนเต็มรูป
รับแล้ว
841747
23
ส.ค.
62
รร.บ้านบอนวิทยา กลุ่มยางชุมน้อย
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2563 และแผนชั้นเรียนเต็มรูป
รอเสนอ
841751
23
ส.ค.
62
รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน 1
รายชื่อการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring
รอเสนอ
841740
23
ส.ค.
62
รร.บ้านลิ้นฟ้า กลุ่มยางชุมน้อย
การประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
รอเสนอ
841737
23
ส.ค.
62
รร.บ้านลิ้นฟ้า กลุ่มยางชุมน้อย
การประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
รอเสนอ
841738
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+จอทีวีสี
รับแล้ว
841733
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+จอทีวีสี
รับแล้ว
841741
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+จอทีวีสี
รอเสนอ
841743
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+จอทีวีสี
รอเสนอ
841744
23
ส.ค.
62
รร.บ้านโนนงาม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
รับแล้ว
841732
23
ส.ค.
62
รร.บ้านโนนงาม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
รอเสนอ
841750
23
ส.ค.
62
รร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การรับมอบครุภัณฑ์พร้อมการติดตั้ง
รับแล้ว
841731
23
ส.ค.
62
รร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การรับมอบครุภัณฑ์พร้อมการติดตั้ง
รอเสนอ
841749
23
ส.ค.
62
รร.บ้านโพนงาม กลุ่มประจิมโนนคูณ
ขอขอบคุณที่ให้ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์
รอเสนอ
841208
23
ส.ค.
62
รร.บ้านทุ่ม กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
รับแล้ว
841197
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกะวัน กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอเสนอ
841196
23
ส.ค.
62
รร.บ้านหนองบาง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ ฯ ที่สกลนคร
รอเสนอ
841195
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกะวัน กลุ่มน้ำเกลี้ยง
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot camp สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร Boot camp ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รับแล้ว
841194
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกะวัน กลุ่มน้ำเกลี้ยง
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot camp สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร Boot camp ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รอเสนอ
841748
23
ส.ค.
62
รร.บ้านเกาะ กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒
รอเสนอ
841185
23
ส.ค.
62
รร.บ้านโนนคูณ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
การพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอเสนอ
841181
23
ส.ค.
62
รร.บ้านหนองพะแนง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2563 และแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ
รับแล้ว
841180
23
ส.ค.
62
รร.บ้านหนองพะแนง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2563 และแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ
รอเสนอ
841183
23
ส.ค.
62
รร.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2562
รอเสนอ
841179
23
ส.ค.
62
รร.บ้านหญ้าปล้อง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับแล้ว
841175
23
ส.ค.
62
รร.บ้านหญ้าปล้อง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รอเสนอ
841178
23
ส.ค.
62
รร.บ้านยางน้อยตองปิด กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขอเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รับแล้ว
841154
23
ส.ค.
62
รร.บ้านสว่าง กลุ่มวังหิน 1
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
รอเสนอ
841153
23
ส.ค.
62
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขออัตรากำลังครูแทนตำแหน่งที่ว่าง
รับแล้ว
841152
23
ส.ค.
62
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขออัตรากำลังครูแทนตำแหน่งที่ว่าง
รอเสนอ
841161
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>