วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
24
ต.ค.
64
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบสวัสดิกา
รอเสนอ
1480311
24
ต.ค.
64
รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง
สำรวจความประสงค์ขอย้ายของสายงานการสอน(เพิ่มเติม)
รอเสนอ
1480310
24
ต.ค.
64
รร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 กลุ่มวังหิน 1
รายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒๒๕๖๔
รอเสนอ
1480309
24
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองโพธิ์ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
สำรวจการย้ายข้าราชการครู ปี 2565
รอเสนอ
1480308
23
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองไผ่ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480307
23
ต.ค.
64
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
รายงานข้อมูลประจำตัวข้าราชการในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
รอเสนอ
1480306
23
ต.ค.
64
รร.ตะดอบวิทยา กลุ่มเมืองศรีลำดวน
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480305
23
ต.ค.
64
รร.บ้านโพนยาง กลุ่มวังหิน 2
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รอเสนอ
1480304
23
ต.ค.
64
รร.บ้านพันลำ กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รอเสนอ
1480303
23
ต.ค.
64
รร.บ้านกระหวันโนนเจริญ กลุ่มพยุห์
รายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480302
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองคู กลุ่มวังหิน 2
ขอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รอเสนอ
1480301
22
ต.ค.
64
รร.บ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
นำส่งข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓
รอเสนอ
1480300
22
ต.ค.
64
รร.บ้านเปือย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480299
22
ต.ค.
64
รร.บ้านนาม่องนาเมือง กลุ่มประจิมโนนคูณ
รายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
รอเสนอ
1480298
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ผลการดำเนินการตามรายงานมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480297
22
ต.ค.
64
รร.บ้านบูรพา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งการสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส ส่งการสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 1
รอเสนอ
1480296
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองหัวช้าง กลุ่มกลางกันทรารมย์
ขอให้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล) ให้ถูกต้องตรง
รอเสนอ
1480295
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองออ กลุ่มพยุห์
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480294
22
ต.ค.
64
รร.บ้านเท่อเล่อ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
รายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480293
22
ต.ค.
64
รร.บ้านโนนคูณ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งรายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480292
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
รอเสนอ
1480291
22
ต.ค.
64
รร.บ้านบูรพา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอเสนอ
1480287
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองแวง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ที่มีความประสงค์รับวัคซันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
รอเสนอ
1480286
22
ต.ค.
64
รร.บ้านคูเมือง กลุ่มพยุห์
รายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๒ /๒๕๖๔
รอเสนอ
1480285
22
ต.ค.
64
รร.บ้านบกขี้ยาง กลุ่มกลางกันทรารมย์
ส่งมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
รอเสนอ
1480284
22
ต.ค.
64
รร.บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) กลุ่มพยุห์
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
รอเสนอ
1480282
22
ต.ค.
64
รร.บ้านหนองกุงสนามชัย กลุ่มบูรพาโนนคูณ
รายงานมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔
รอเสนอ
1480281
22
ต.ค.
64
รร.บ้านคูบ กลุ่มน้ำเกลี้ยง
สำรวจความประสงค์ขอย้ายของสายงานการสอน
รอเสนอ
1480280
22
ต.ค.
64
รร.บ้านเอกสร้างเรือง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
ส่งรายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
รอเสนอ
1480279
22
ต.ค.
64
รร.บ้านโนนงาม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
รายงานมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (แก้ไข)
รอเสนอ
1480278
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>