วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
15
ส.ค.
61
รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ กลุ่มประจิมโนนคูณ
ตอบรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รอเสนอ
553433
15
ส.ค.
61
รร.บ้านเวาะ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
ส่งแบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รอเสนอ
553349
15
ส.ค.
61
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รับแล้ว
553333
15
ส.ค.
61
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รอเสนอ
553340
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองนาเวียง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553320
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองนาเวียง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รอเสนอ
553332
15
ส.ค.
61
รร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ส่งข้อมูลครูเกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
553319
15
ส.ค.
61
รร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ส่งข้อมูลครูเกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2561
รอเสนอ
553331
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองนาเวียง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รับแล้ว
553315
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองนาเวียง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รอเสนอ
553330
15
ส.ค.
61
รร.บ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่ออบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553304
15
ส.ค.
61
รร.บ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่ออบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รอเสนอ
553327
15
ส.ค.
61
รร.บ้านคอนกาม กลุ่มยางชุมน้อย
จัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๑
รอเสนอ
553276
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่มกลางกันทรารมย์
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล : กิจกรรม ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายงานการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมระบบข
รับแล้ว
553246
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่มกลางกันทรารมย์
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล : กิจกรรม ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายงานการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมระบบข
รับแล้ว
553295
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่มกลางกันทรารมย์
การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553243
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่มกลางกันทรารมย์
การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553293
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่มกลางกันทรารมย์
การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รอเสนอ
553326
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553222
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รอเสนอ
553223
15
ส.ค.
61
รร.บ้านเสือบอง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
รับแล้ว
553205
15
ส.ค.
61
รร.บ้านเสือบอง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
รอเสนอ
553225
15
ส.ค.
61
รร.บ้านคูซอด กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
รอเสนอ
553204
15
ส.ค.
61
รร.บ้านโนนสะอาดอีตู้ กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553203
15
ส.ค.
61
รร.บ้านโนนสะอาดอีตู้ กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับแล้ว
553226
15
ส.ค.
61
รร.บ้านโนนสะอาดอีตู้ กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รอเสนอ
553244
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mis
รับแล้ว
553202
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
รับแล้ว
553201
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
รอเสนอ
553227
15
ส.ค.
61
รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลางกันทรารมย์
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมระบบสารสนเทศ school
รับแล้ว
552920
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>