วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
16
ต.ค.
61
รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลุ่มกลางกันทรารมย์
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอเสนอ
598635
16
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
รอเสนอ
598633
16
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนแย้ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
รอเสนอ
598630
16
ต.ค.
61
รร.บ้านผักขะ กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งแบบฟอร์มยืนยันการขอรับงบประมาณจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
รอเสนอ
598629
13
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนสว่าง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
รับแล้ว
598032
13
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนสว่าง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
รับแล้ว
598058
12
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนคูณ กลุ่มยางชุมน้อย
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รับแล้ว
598029
12
ต.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวท่าช้าง กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียน
รับแล้ว
598028
12
ต.ค.
61
รร.บ้านหนองบัวท่าช้าง กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียน
รับแล้ว
598057
12
ต.ค.
61
รร.บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) กลุ่มพยุห์
การจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (แก้ไขแล้ว)
รอเสนอ
598027
12
ต.ค.
61
รร.บ้านหนองแวง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์
รับแล้ว
598026
12
ต.ค.
61
รร.บ้านหนองแวง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์
รับแล้ว
598056
12
ต.ค.
61
รร.อนุบาลวัดพระโต กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
598016
12
ต.ค.
61
รร.อนุบาลวัดพระโต กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
598019
12
ต.ค.
61
รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน 1
ส่งแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
รับแล้ว
598015
12
ต.ค.
61
รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน 1
ส่งแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
รับแล้ว
598018
12
ต.ค.
61
รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน 1
ส่งแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
รับแล้ว
598055
12
ต.ค.
61
รร.บ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวังหิน 1
ส่งแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
รอเสนอ
598106
12
ต.ค.
61
รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
นำส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่
รับแล้ว
597978
12
ต.ค.
61
รร.บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
597958
12
ต.ค.
61
รร.บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
597966
12
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนสว่าง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
นำส่งแบบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี ปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
597957
12
ต.ค.
61
รร.บ้านโนนสว่าง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
นำส่งแบบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี ปีงบประมาณ 2561
รับแล้ว
597965
11
ต.ค.
61
รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
นำส่งเงินคืนจ่ายเกินคลาดเคลื่อน (ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)
รอเสนอ
597903
11
ต.ค.
61
รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม2561)
รับแล้ว
597888
11
ต.ค.
61
รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม2561)
รอเสนอ
597922
11
ต.ค.
61
รร.บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) กลุ่มพยุห์
การจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รับแล้ว
597887
11
ต.ค.
61
รร.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
รับแล้ว
597870
11
ต.ค.
61
รร.บ้านลิ้นฟ้า กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งรายงานเงินคงเหลือ
รับแล้ว
597864
11
ต.ค.
61
รร.บ้านลิ้นฟ้า กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งรายงานเงินคงเหลือ
รอเสนอ
597908
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>