ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองไผ่
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นารีรัตน์ เอกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 อุษณีย์ พันธสีมา ครู
3 บุษบง หาจักร ครู (พนักงานราชการ)
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 นารีรัตน์ เอกศิริ สารบรรณ รร.
2 อุษณีย์ พันธสีมา -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]