ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองคำ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สิทธิ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สิทธิ อินตะนัย สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]