ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านก่อโนนหล่อง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ติณภพ สีดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ฐาปนีย์ เสนีทัย ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อังสุมารินทร์ กาละเมฆ สารบรรณ รร.
2 ฐาปนีย์ เสนีทัย สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]