ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนนแกด
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 วาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 จิตตรา มุกดาดี ครู
3 มลิวัลย์ จันทร์สอน ครู
4 ธันยนันท์ พิบูลธนพิตร ครู
5 จิราภรณ์ มูลเมืองแสน ครู
6 เจนจิรา เจตินัย ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วาสนา สงโสด -
2 จิตตรา มุกดาดี สารบรรณ รร.
3 มลิวัลย์ จันทร์สอน สารบรรณ รร.
4 ธันยนันท์ พิบูลธนพิตร สารบรรณ รร.
5 จิราภรณ์ มูลเมืองแสน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]