ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองม่วงหนองแวง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อภิชาติ ดวงสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อภิชาติ ดวงสีดา สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]