ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านแดงเหล่ายอด
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ไพศาล อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วราภรณ์ สุดชารี ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 รัชนีกร เรืองหงษา สารบรรณ รร.
2 ไพศาล อารีย์ สารบรรณ รร.
3 วราภรณ์ สุดชารี สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]